Standarden på vanntjenestene noe tilbake

Mens Norsk Vanns tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester viste en klar bedring av standarden i 2012 viser resultatene for 2013 en tilbakegang.

- Svært positivt er det imidlertid at en stadig større andel av tilknyttede innbyggere forsynes med hygienisk betryggende drikkevann, heter det i en pressemelding fra Norsk Vann.

Norsk Vann har et system for å måle og vurdere tilstanden for kommunale vann- og avløpstjenester, kalt "bedreVA". 77 kommuner som til sammen representerer 60 % av landets befolkning, benytter nå bedreVA.

For vannforsyning var det ca. 35 % av deltakerkommunene som hadde god eller tilnærmet god standard på alle vurderingskriteriene i 2013 mot ca. 40 % i 2012. Gjennomsnittlig kvalitetsindeks på vann var 3,1 i 2013 mot 3,2 i 2012 (kvalitetsindeksen går fra 0 til 4 der 4 er best).

- Mange kommuner har store vanntap i form av lekkasjer fra vannledninger. 55 % av kommunene har beregnet vanntap på over 40 % i 2013 mot 43 % i 2012. Dette inkluderer vanntap i private stikkledninger. Til tross for høyt vanntap går ledningsfornyelsen ned. Gjennomsnittlig årlig ledningsfornyelse siste tre år for alle deltakerkommunene er 0,8 %, som er en nedgang fra forrige år, skriver de i meldingen.

For avløpstjenesten var det kun 17 % av kommunene som har god standard i 2013, mot nesten 35 % i 2012. Gjennomsnittlig kvalitetsindeks for avløp var på 2,7 i 2013 mot 2,8 i 2012. Mye av grunnen til tilbakegangen i kvalitet skyldes lavere overholdelse av rensekrav ved en del store renseanlegg.

- Det har vært en positiv utvikling i gjennomsnittlig ledningsfornyelse siste tre år, men fornyelsen i 2013 var lavere enn året før, skriver de.

- Oppsummert kan vi si at kvaliteten på drikkevannet som de deltakende kommunene leverer, er god. De største utfordringene for kommunene er fornyelse av ledningsnettet både for drikkevann og avløp samt oppfyllelse av rensekravene for avløpsvann, sier Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann.