SSB: Den verste nedgangen kan være bak oss

Den bratteste økonomiske nedgangen kan være bak oss, men arbeidsledigheten vil fortsatt øke markert.

Det har vært en kraftig aktivitetsnedgang i norsk økonomi det siste halve året. Statistisk sentralbyrå (SSB) oppsummerer at brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge falt med hele 1,7 prosent fra tredje kvartal i fjor til og med første kvartal i år. I andre halvår ventes aktiviteten å øke litt, slik at gjennomsnittlig BNP for Fastlands-Norge for hele året nå anslås å bli redusert med 1,4 prosent i forhold til i fjor.

Det sterke tilbakeslaget i internasjonal økonomi har rammet norsk eksportnæring spesielt hardt. Innenfor industrielle råvarer har produksjonen siden i fjor sommer falt rundt 30 prosent. Det bidrar ifølge SSB til at bruttoproduktet i industrien har gått ned med 7 prosent i løpet av de siste tre kvartalene.

Ledigheten øker
Ved utgangen av mai har Nav registrert 68.300 personer som helt arbeidsledige. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Mai-tallene viser at veksten i ledigheten har avtatt den siste måneden fordi en del av dem som tidligere var registrert som helt permitterte, nå er delvis permittert.

Men tallene denne måneden gir ikke grunnlag for å si at vi står overfor et skifte på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. SSBs økonomer gir ham rett, for i byråets nye prognoser anslås det at ledigheten vil stige markert et par år til. I begynnelsen av 2011 tror SSB at vi når ledighetstoppen med 130.000 personer uten arbeid. Det tilsvarer en ledighet på knapt 5 prosent.

Snur i 2011
SSB ser likevel tegn til lys i tunnelen, og skriver i sin konjunkturrapport som ble lagt fram torsdag, at «nedgangen både hjemme og ute ventes å avta i styrke» ettersom diverse krisepakker begynner å virke.

Selv om nedgangen blir mindre i perioden som kommer, vil økonomien fortsette å falle helt til konjunkturbunnen nås i 2011. Norge vil gå inn i en periode på flere år med lavkonjunktur selv om veksten tar seg langsomt opp, anslår prognosemakerne i SSB.

Renta opp
SSB tror at pengemarkedsrenta vil komme ned i 2 prosent i løpet av høsten. Renta vil holde seg lav, men fra neste sommer vil rentene gradvis settes opp igjen. I 2012 tror byrået at gjennomsnittlig utlånsrente i bankene vil være oppe i 6 prosent.

Store rentekutt og at det har blitt enklere å få lån, har ført til at boligprisene har økt hittil i år. SSB tror at boligprisene igjen vil falle litt til høsten, slik at prisene i gjennomsnitt vil falle vel 2 prosent fra 2008 til 2009. I de tre neste årene er prognosene at boligprisene igjen stiger i et moderat tempo.