Søster Holtes Have

Søster Holtes Have

Sted: Rønvikveien 32-38, Bodø

Prosjekttype: Boligprosjekt 92 leiligheter, hvorav 56 3-roms, 36 4-roms, fordelt over 4 bygg i 4 etg, P-kjeller + loft m/sportsboder

Kontraktssum inkl. mva: 175 millioner kroner

BTA: 12.700 kvm

Byggherre: Hågen AS

Totalentreprenør: Gunvald Johansen Bygg

Arkitekt: Boarch Arkitekter

Rådgivere: RIB: ProsjektPartner Bodø - Utv.VVA: Norconsult - Brannteknikk: COWI

Underentreprenører og leverandører: Grunnentreprenør: M3-Anlegg - Prefab/stål: Contiga Stjørdal - Ventilasjon: GK Norge - Rørlegger: Nilsson - Elektriker: Elektro Bodø - Heis: Reber Schindler - Puss/fasader: Roy A. Strøm - Kjøkken/bad/garderober: HTH - Himling og brannisolering: Lettbyggteknikk - Taktekking: Protan - Flislegging: Semcon Nord - Maler: Lundquist Måleri - Rekkverk, balkonger: Byggmetall - Låssystem: Bodø Sikkerhet og Lås

Søster Holtes Have med 92 leiligheter er ett av de største leilighetsprosjektene Bodø-entreprenøren Gunvald Johansen Bygg as har oppført.

Prosjektet består av 56 3-roms og 36 4-romsleiligheter fra 66 – 98 kvadratmeter som må betegnes som romslige etter dagens målestokk.

– Ca 60 av de 92 leilighetene er solgt. Byggeoppdraget har vi hatt for Hågen AS, en lokal utbygger, opplyser Rune Eliseussen, avdelingsleder bygg i Gunvald Johansen.

Effektiv serie-effekt

– I januar 2007 startet vi å grave ut tomten der grunnen består av steinhard Bodø-leire. Det ble et halvt års byggetid før tømrerne kunne starte med sine arbeider i juni. Vi begynte med det største bygget med flest leiligheter og gjorde ferdig alle fire råbyggene før innvendige arbeider kunne starte. Byggene var tette til jul 2007. For å få til en effektiv serie-effekt var det flere lag som hadde forskjellige arbeidsfelt: En yttervegg-gjeng, en innervegg-gjeng, en takgjeng og en gulvleggergjeng. Vi har hatt egne folk på byggfagene, bortsett fra de tekniske fagene, forteller prosjektleder Einar Sundklakk i Gunvald Johansen Bygg.
   
Han sier videre at ytterveggene har fått en ventilert kledning. Det er lektet ut med 1” lekter, og utenpå lekterne er det lagt en trykkimpregnert lekter slik at det er krysslektet bak med en Stopuss-plate og påført en puss utenpå. Arbeidene er utført av Murmester Roy Strøm.
   
Contiga har prefabrikkert og montert de massive balkongdekkene og balkongfrontene er levert og montert av Byggmetall. Taket er en Rantikonstruksjon på sperretaket tekket med Sarnafil.
   
– Vi ble ferdige til avtalt tid med god margin, sier Sundklakk som overleverer prosjektet til byggherren 29. mai.

Utførende arkitekt

BOARCH arkitekter a.s ved sivilarkitekt MNAL Hans Christian Størmer har vært utførende arkitekt, engasjert av byggherre Hågen AS frem til og med rammetillatelse, deretter av totalentreprenør Gunvald Johansen AS.
   
– Prosjektet er beliggende mot Rønvikveien, med ca 15 minutters gangavstand fra Bodø sentrum. Området består i hovedsak av boliger med relativ lav utnyttelse, men det har pågått fortetting i de senere år. Tilliggende bebyggelse er blokker i 3 og 4 etasjer, samt en og tomannsboliger i 1 og 2 etasjer. Planens hovedkonsept er boligblokker anlagt rundt et større tun, åpent mot nordvest med utsikt mot Rønvik, Rønvikfjellet og Bodø havn, forteller sivilarkitekt Hans Christian Størmer i BOARCH.
   
Han legger til at boligenes hovedinnganger er plassert langs gangveinett som er forbundet med fortau langs Rønvikveien. Inngangene er plassert på et nivå ca en meter lavere enn laveste leilighetsplan, dette for skjerming av innsyn, samt ivaretakelse av utsyn også for leilighetene i 1. etasje.
   
Tunet inneholder felles uteopphold/lekeplass samt adkomststier og nedkjørsel til parkeringsanlegg. Anleggets utforming søker å ivareta utsikt, gode solforhold, gode utenomhus områder som tilgodeser flest mulig leiligheter i en halvoffentlig situasjon.
   
Arealet skal møbleres med lekeinnretninger, sitteplasser med videre. Videre anlegges plener, busker og trebeplantning. Arealene er oppdelt i soner, tilpasset ulike brukergrupper.

God arealøkonomi

Bygningene har en bredde på 17 meter, som parkeringskjelleren. De tre blokkene nærmest Rønvikveien har lik planløsning, med fem leiligheter på hvert plan, tre 3-roms fra 66 til 78 kvm og to 4-roms på 98 kvm. – Planløsningen gir god arealøkonomi, ettersom blokkene kun har ett trapperom (branntrygt T 3) og korridor mellom trapp/heis og leilighet er på kun 14 kvm.
   
Samtlige leiligheter har terrasser i størrelsesorden 9 til 12 kvm. Langs langvegger er disse skjermet fra hverandre ved skråstilt utbygg mot tilstøtende leilighet.
   
Sportsbodene på loft er også romslige, fra 6 kvm BRA, mange i realiteten større, grunnet skrå takflater, påpeker Størmer. Alle etasjer nås med rullestoldimensjonert heis med adkomst både fra parkeringskjeller og gangveinett. Boligene er planlagt utformet etter prinsipper om «tilgjengelighet for alle».

Variasjon

Byggene er oppført med bærekonstruksjoner i stål og prefabrikkerte betongskillevegger mellom leiligheter. Avstivning ivaretas i hovedsak av disse og prefabrikkerte betongelementer i trapp/heis. Etasjeskiller av hulldekker. Oppforet gulv av type Granab, og med parkett på alle rom unntatt bad, som er flislagt. Yttervegger av isolert bindingsverk med utlektede fasadeplater med gjennomfarget tynnpuss.
   
– I planlegging av bygningenes utforming, plassering og fargevariasjoner er det søkt å gi et samlet inntrykk av variasjon og opplevelsesrikdom. Trange åpninger mellom bygningene, balkongenes «luftighet», samt tunets store volum og åpning mot Rønvikfjellet og Bodø havn, er ment å gi prosjektet en kontrastfylt spenning, men også en overordnet harmoni grunnet de veldefinerte romdannelser.

Lett og åpent

Balkongsøyler og trapperom innfører vertikale elementer som sammen med horisontaleffekt i vindusbånd og balkonger er tenkt å gi vekselvirkning mellom det horisontale og vertikale. Balkongenes utforming, forskyvning i gavlfasader, samt trapperommenes vertikalitet, søker å bidra til at bygningskomplekset vil virke relativt lett og åpent sett i forhold til bygningsmassens faktiske volum, framholder Størmer.
   
Bygningene er utformet med pussede flater i oker, terrakotta og lys grå farge. Heis/trapperom er kledd med panel beiset lys grå.
   
Parkering er anlagt i to felles parkeringskjellere under bygningene. Gjesteparkering ligger delvis under overbygget del av tunet, slik at mest mulig areal frigjøres til uteopphold, samtidig som åpningen mellom forstøtningsmur og rekkverk mot tun tilkjennegir plassens bruk til gjester. Støyskjerming av tunet mot Rønvikveien er søkt ivaretatt ved at forannevnte forstøtningsmur og rekkverk er utført i betong, slik at trafikkstøyen løftes over tunet.

Tekst og foto: Anne-Beth Jensen