Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) deltok  sammen med tidligere samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) i en debatt på Veidekkes veiseminar under Arendalsuka mandag.

Solvik-Olsen: Vil åpne opp for mer tidlig involvering

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til Byggeindustrien at han ønsker mer tidlig involvering fra entreprenørene i utbyggingen av fremtidige veiprosjekter - og at det vil komme flere totalentrepriser.

- Jeg kommer ikke til å diktere Statens vegvesen i enkeltprosjekter, men signalet mitt er at jeg ønsker flere entrepriser der entreprenør tas med tidlig i prosessen. Jeg tror at det ofte er gode ideer å hente der de som skal bygge kan sette seg ned og komme med forslag. De kan ha andre ideer og innfallsvinkler, og det synes jeg er bra, sier Solvik-Olsen.

Han kan ikke love at det blir en andel på 20 prosent totalentrepriser innen veisektoren i, men at andelen skal øke.

- Vi vil få flere totalentrepriser enn i dag, og det vil helt klart bli mer samhandling i en tidlig fase, der vi kan finne fleksible løsninger, legger Solvik-Olsen til.

Han er glad for at bransjen setter frem krav om flere totalentrepriser, men peker også på at det vil være uheldig om man skulle oppleve et nytt E6 Helgeland, der man opplevde å stå igjen med en tilbyder i første runde.

- Jeg er opptatt av konkurranse. Det er mange flinke folk i bransjen, og de må komme sammen, sier han.

Detaljer
Han peker også på at det kan bli for mye detaljstyring i dagens prosjekter.

- Det kan noen tilfeller bli for mange detaljer, som kan være med å bidra til konflikter. Innen offentlige utbygginger kan noen være ærgjerrige på sine prosjekter - på en positiv måte, og ønsker å gjøre en best mulig jobb, og ønsker å sikre seg mot at det skal gå galt. Det er i utgangspunktet positivt, men kan også oppfattes som firkantet, sier Solvik-Olsen.

Bruke tid
Samferdselsministeren mener vi bør bruke noe tid på å se på hvordan dette skal utvikle seg videre.

- Vi bør ha et tiårsperspektiv på hvordan vi skal utvikle oss, legger han til.

Han peker blant annet på at det finnes gode muligheter til å jobbe med nye modeller i Nye Veier AS, det nye utbyggingsselskapet for vei i Norge, som skal jobbe direkte under Samferdselsdepartementet.

- Dette selskapet skal jobbe helt fritt og det blir opp til ledelsen der å bestemme hvordan de ønsker å arbeide, men det ligger åpenbart muligheter for totalentrepriser innen deres prosjektportefølje, mener han.

Ifølge samferdselsministeren ligger arbeidet i rute til at selskapet skal være operativt fra årsskiftet. Det jobbes nå med å finne en leder for selskapet, men at dette er noe styret i veiselskapet har som oppgave, og ikke er noe ministeren deltar i.

- Ambisiøst
Solvik-Olsen deltok mandag sammen med tidligere samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) i en debatt på Veidekkes veiseminar under Arendalsuka.

Arnstad sier at det er ganske ambisiøst om man skal kunne klare å øke fra dagens nivå innen totalentrepriser på rundt tre prosent til 20 prosent innen relativt kort tid.

– Men det er en viktig utfordring og det er bra at bransjen løfter det frem. De ti siste årene har samferdselspolitikken dreid seg om få volum på finansieringen, slik at man kan bygge mer og sammenhengende. I det politiske miljøet har man også hatt fokus på å kutte planleggingstiden – og gjennomføringen har ofte blitt en diskusjon om man er for eller mot OPS, og da kommer man ikke lenger. Man må se mer på hva som ligger mellom de ulike ytterpunktene. Det vil variere på de ulike prosjektene rundt hva som egner seg best, sier Marit Arnstad.

Arnstad vil følge opp rapporten som Oslo Economics og Veidekke la frem rundt nytteverdien av å benytte mer totalentrepriser.

- Jeg ønsker å ta rapporten tilbake til Stortinget for å se på hvorfor vi ikke når målene og hvorfor ikke Statens vegvesen vil gi slipp på utførelsesentreprisene, sier hun.