- Jeg er svært fornøyd med å se det vellykkede resultatet av vårt arbeid med å heve debiteringsgraden. Vi vil fortsette å legge vekt på solid prosjektgjennomføring og effektivitet i hele organisasjonen, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA. (Foto: Kristine Vendelborg)

Solid fra Multiconsult

Underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for andre kvartal, justert for engangskostnader knyttet til børsnoteringen, økte med 34 prosent til 71,1 millioner kroner for Multiconsult.

 - Sterk innsats for å løfte debiteringsgraden ga tydelige resultater. Høyere debiteringsgrad sammen med en ekstra arbeidsdag i forhold til samme periode i fjor og høy prosjektaktivitet ga økt lønnsomhet, heter det i en melding fra selskapet.

Konsernets netto driftsinntekter steg med 14 prosent til 557,5 millioner kroner, hovedsakelig drevet av høyere aktivitet innen forretningsområdene Samferdsel & Infrastruktur, Energi, Bygg & Eiendom og Industri.

- Jeg er svært fornøyd med å se det vellykkede resultatet av vårt arbeid med å heve debiteringsgraden. Vi vil fortsette å legge vekt på solid prosjektgjennomføring og effektivitet i hele organisasjonen, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av andre kvartal var 1,6 milliarder kroner, og de har sikret seg jobber innen samtlige forretningsområder.

Konsernet hadde en negativ netto kontantstrøm på 314,0 millioner i kvartalet.

Dette skyldes hovedsakelig utbetaling av det ordinære og ekstraordinære utbyttet på totalt 275,6 millioner kroner i kvartalet samt engangskostnadene knyttet til børsnoteringen.

- Konsernets balanse er solid, med totale eiendeler per 30. juni på 1 028,9 millioner kroner, og en total egenkapital på 295,9 millioner kroner.

Bankinnskudd og kontanter utgjorde 190,6 millioner kroner. Summen av rentebærende gjeld og rentebærende eiendeler ved utgangen av andre kvartal gav en netto rentebærende eiendel på 179,7 millioner kroner, heter det i meldingen. 

Tidligere denne måneden inngikk Multiconsult avtaler om å overta de resterende 68 prosent av aksjene i LINK arkitektur AS.

- De overordnede markedsutsiktene for 2015 ventes å være ganske gode, men varierer innenfor de ulike forretningsområdene. Konkurransen er spesielt sterk innen samferdsel og bygg, hvilket kan føre til økt prispress.