Illustrasjonsfoto.

Søker om justeringer for kraftledning i Sør-Rogaland

Stavanger- og Sandnes-området trenger sterkere strømforsyning, og det planlegges en ny kraftledning mellom Lysebotn og Stavanger. Nå søker Statnett om justeringer for den planlagte kraftledningen Lyse – Stølaheia.

Ledningen ble konsesjonssøkt i fjor, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt om ytterligere opplysninger i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Dette, samt noen justeringer ut fra innspill i høringsprosessen, er nå samlet i en tilleggssøknad som er sendt NVE.

Søknaden blir sendt på høring til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.

– Vi håper de som blir berørt av planene nå benytter anledningen til å komme med sine innspill, slik at de blir med i den vurderingen myndighetene skal gjøre, sier prosjektleder Steinar Bygdås i en pressmelding.

Ledningen planlegges for en spenning på 420 kilovolt (kV). Den vil gå fra Lysebotn i Forsand kommune, gjennom Sandnes og krysse Gandsfjorden inn til Stavanger. De siste 7 kilometerne vil forbindelsen gå i tunell frem til Stølaheia transformatorstasjon. Totalt vil ledningen bli 76 km lang. Av dette planlegges 67 km som luftledning, 2 kilometer som sjøkabel og 7 kilometer kabel i tunell. I tillegg blir det nødvendige utvidelser av transformatorstasjonene i begge ender av forbindelsen. Prosjektet er estimert til å koste 2,5 – 3,5 mrd. kroner, og kan stå ferdig i 2020.

Stavanger- og Sandnes-området har allerede i dag en svært sårbar strømforsyning.

Det var Lyse Sentralnett som søkte om konsesjon for ledningen i 2013. Selskapet eies nå med en halvdel hver av Lyse Elnett og Statnett, og Statnett er engasjert til å videreføre arbeidet med å søke om nødvendige tillatelser.

NVE behandler tilleggssøknaden, og høringsuttalelser sendes dit. Når NVE har tilstrekkelig informasjon til å anbefale løsning, vil de gi en uttalelse om dette til Olje- og energidepartementet. Olje- og energidepartementet vil så sende NVEs uttalelse på høring før de innstiller til Kongen i statsråd. Vedtaket som fattes i statsråd kan ikke påklages ytterligere.