Slakter høringsforslag

Boligprodusentene mener standardiseringsforslaget for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider er et hastverksarbeid som må trekkes tilbake for omarbeidelse.

– Boligprodusentenes Forening kan ikke anbefale standardiseringsforslaget slik det er sendt ut på høring, er adm. direktør Per Jægers klare melding til Standard Norge.

– Vi mener det er behov for en kraftig omstrukturering og endring av kontrollkravene kombinert med en språklig bearbeiding av standarden slik at den blir mer leservennlig og tilgjengelig for de mange som jobber i byggenæringen. Vi mener behovet for endringer er så stort at standarden må sendes ut på ny høring, fremholder Jæger.

Krav i byggesaksforskriften
Arbeidet med å utvikle en norsk standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider er et direkte resultat av byggesaksforskriftens krav om uavhengig kontroll for utvalgte fagområder. Slik uavhengig kontroll skal gjennomføres for våtrom og lufttetthet i alle boliger. For bygg i tiltaksklasse 2 og 3 kreves i tillegg uavhengig kontroll av fagområdene bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og geoteknikk. For fagområdene konstruksjonssikkerhet og geoteknikk foreligger det etablerte norske kontrollstandarder.

På sikt kan det vurderes å utvide standarden med kontroll av flere fagområder. Boligprodusentene mener kontrollkravene for disse må være informative og ikke normative som for det foreliggende standardforslaget.

Dårlig tid
Boligprodusentene påpeker at forslaget til kontrollstandard bærer tydelig preg av hastverksarbeid da målet var å være klar til 1. juli i år da de nye kravene om uavhengig kontroll skulle gjøres gjeldende. Men nå er kravet utsatt til 1. juli 2012.

Foreningen mener likevel at det ikke er god tid til å komme opp med et bedre forslag. Standardutviklingen må begrenses til de normative fagområdene våtrom, lufttetthet, bygningsfysikk og brannsikkerhet, og målet må være å ha en standard klar allerede i løpet av kommende sommer.

Begrunnelsen for dette er at når standarden foreligger, må foretakene ha tid til å innarbeide krav til kontroll i sine foretakssystemer. Videre må Statens bygningstekniske etat ha tid til å godkjenne personer og foretak som skal fungere som uavhengig kontrollerende.

Boligprodusentene kritiserer kontrollkravene i det foreliggende standardforslaget for ikke å være konsistent med kontrollkravene i andre standarder. Videre mener man det ikke er rimelig å kreve like strenge krav til kontroll av våtrom og lufttetthet i alle boliger som til kontroll av bæresystem i store publikumsbygg. Det påpekes også at det er viktig at de som tildeles ansvarsrett som uavhengig kontrollerende, er fagpersoner med god praktisk forståelse.

Ikke tilpasset målgruppen
Per Jæger påpeker at hastverksarbeidet gjør seg tydelig gjeldende i språket og utformingen av standarden som ikke er tilpasset de mange som jobber i byggenæringen som ofte har valgt en praktisk utdannelse fremfor en akademisk.

– Språket er tungt og lite leservennlig. De normative tilleggene med de ulike fagområdene er utformet på forskjellig måte. Tabellene har ulik oppbygging og kontrollkravene beskrives forskjellig. For noen tillegg må man også krysslese mellom tabeller for å forstå kravet. Alt dette gjør det tungt å sette seg inn i standarden, sier Jæger som avslutningsvis synes det er arrogant av komiteen å sende ut et standardforslag som er så lite tilpasset målgruppen.