Skattemessige tilpasninger til endringer i regnskapsloven

Regjeringen foreslår at realisasjonsprinsippet innføres som hovedregel for tidfesting av inntekter og utgifter for alle regnskapspliktige foretak, og ikke bare for dem som har begrenset regnskapsplikt slik regelen er i dag.

Stortinget vedtok den 10. desember 2004 at regnskapspliktige foretak kan velge mellom å avlegge foretaksregnskap etter internasjonale standarder (IFRS) eller etter norsk regnskapsstandard. Det er forutsatt at dette skal gjelde fra og med regnskapsåret 2005. Dagens tidfestingsregel for regnskapspliktige kobler skattereglene til regnskapsreglene og gjør at valg av regnskapsstandard vil kunne påvirke beskatningen. For at valgadgangen ikke skal få skattemessige konsekvenser, er det nødvendig å innføre skattemessige nøytraliseringstiltak. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen at realisasjonsprinsippet innføres som hovedregel for tidfesting av inntekter og utgifter for alle regnskapspliktige foretak, og ikke bare for dem som har begrenset regnskapsplikt slik regelen er i dag. I stor utstrekning vil imidlertid innføring av realisasjonsprinsippet innebære en videreføring av gjeldende rett også for dem med full regnskapsplikt. Dette skyldes at dagens regelverk inneholder en rekke unntaksbestemmelser som er basert på realisasjonsprinsippet. Realisasjonsprinsippet innebærer at inntekter beskattes det året skattyter får en ubetinget rett til ytelsen, dersom fordelen innvinnes fra andre. Utgifter kommer til fradrag når det oppstår en ubetinget forpliktelse for skattyter til å dekke eller innfri kostnaden. Etter forslaget skal endringen tre i kraft fra inntektsåret 2005. Lovendringen antas å ha beskjedne provenyvirkninger.