- Vår miljøsatsing er forankret helt i toppen av konsernet, sier Ståle Rød.

Skanska mener alvor med sin miljøsatsing

Miljøtenkning, klima og bærekraft kan bli et konkurransemessig fortrinn for Skanska.

- Vi skal bidra med vårt til at de bygg som vi har ansvaret for, blir mer bærekraftige enn de er i dag. Derfor er vårt slagord «Vilje til endring».

Det sa administrrende direktør Ståle Rød i Skanska Norge da han åpnet Skanskas årlige konferanse som de kaller «Future Day». I år er det tredje gang konferansen arrangeres i Norge, og det var første gang den var lagt til Trondheim. Miljø og klima innen bygge- og anleggsnæringen var årets hovedtema, og enhver miljøbevisst tilhører måtte bli stolt av det de hørte. Her var det kjemisk fritt for sutring over miljøkrav og håpløse grønne politikere. Tvert imot. Foredragsholderne kappes nærmest om å være de mest miljøbevisste.

Konkurransefortrinn

Ståle Rød forsikrer Byggeindustrien om at Skanska mener alvor med sin miljøsatsing. Det er ingen pynt på kaken for å gjøre bygge- og entreprenørbransjen mer spiselig.

- Vår miljøsatsing er forankret helt i toppen av konsernet, forsikrer han oss om. For Skanska er det viktig å ligge i forkant av en forventet utvikling.

Konsernet ønsker å bli et ledende entreprenørkonsern når det gjelder grønne verdier og miljøvennlige løsninger. Han understreker spesielt at konsernet legger stor vekt på å tenke helhetlig, og ikke sektorvis. Det mener Rød også kan gi de et konkurransefortrinn.

Skanska har et uttrykt mål om å være i forkant av utviklingen. Det skyldes både at de mener dette er riktig ut fra hensyn til miljø og klimautfordringen generelt. Og de har tro på at de entreprenører som er tidlig ute med å tilpasse seg en ny framtid, også vil ha konkurransefordeler.

Plusshus i Trondheim

Konsernet har allerede vist at dette er mer enn talemåter. De har vært en av drivkreftene bak landets første powerhus på Kjørbo i Bærum. Sammen med blant andre det kjente arkitektfirmaet Snøhetta og det statseide eiendomskonsernet Entra bak planene om neste plusshus som er tenkt bygd på Brattøra i Trondheim.

Ett av Skanskas store prestisjeprosjekt på miljøsiden, er Nya Karolinska Sjukhuset som skal bygges i Solna utenfor Stockholm. Der er det satt meget strenge miljøkrav. En av Skanskas prosjektledere for sykehusprosjektet, Karolina Cederhage sa på konferansen at det nye sykehuset på hele 330.000 kvadratmeter kommer til å få stor betydning for hele byggenæringen i Sverige.

Fornybarkrav

Blant de krav som stilles, er at all energi som brukes, skal være fornybar (vind, sol, vann). 85 prosent av all energi til oppvarming skal komme fra egne kilder (jordvarme), og det meste av energien som brukes, skal kunne gjenvinnes. Hele det nye sykehuset skal kles utvendig med en dobbel glassfasade som skal holde kulden ute om vinteren, og varmen ute sommers tid. Nysykehuset har alt bidratt til utvikling av helt nye og mer miljøvennlige byggematerialer.

Til tross for mange og sterke grønne uttalelser på Skanskakonferansen, kom det fram at byggverdenen likevel ikke er så lysegrønn. Mange byggherrer – og også entreprenører – synes miljøvennlige løsninger er for dyrt og usikkert. Tall som ble lagt fram på konferansen viste at miljøløsninger øker byggekostnadene med bare to prosent, og er lønnsomt sett over hele byggets levetid.

Det forskes imidlertid mye på å gjøre passivhus og miljøriktige løsninger både bedre og billigere, blant annet gjennom det såkalte ZEB-prosjektet (Zero Emission Buildings) som er et samarbeide mellom private aktører og offentlige myndigheter og forskning.

- De prosjektene vi jobber med, viser at det er mulig å få ned kostandene og finne stadig bedre løsninger, men byggebransjen er dessverre utrolig konservativ, sa Tor Helge Dokka, i Skanska – også kalt Mr. Passivhus. Rune Stene i Skanska mente at det ennå var et stykke igjen før miljøhensynene helt hadde trent inn i byggenæringen.

- Skal vi videre, må derfor byggherre og offentlige myndigheter, stille strengere krav, fastslo han.

- Bygg høyt og stort

Mannen og debattanten som gjerne ser på seg selv som landets fremste urbanist, Erling Fossen, var også en av foredragsholderne på Futrue Day. Han var som vanlig klar i talen.

- Småhus og spredt bebyggelse er noe herk. Bygg høyt og konsentret. Det er det som sparer klimaet og er mest miljøvennlig, sa Fossen og pekte på miljøfordelene ved å bo og jobbe tettere.

Alle paneldeltakerne og foredragsholderne på konferansen:

F.v. varaordfører Knut Ring, Ørland, ordfører Hans Vintervold, Røros, ordfører Robert Svarva, Levanger, foredragsholder og superurbanist Erling Fossen, prosjektleder Karolina Cederhage, Skanska, Venstreleder Trine Skei Grande, forskningssjef Anders Fylling, Sintef Byggforsk, Tor Helge Dokka, Sintef Byggforsk, kommunalråd Jon Gunnes, Trondheim og Rune Stene, Skanska.