Virke mener staten vil gå i pluss ved å innføre fradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg på egen bolig.

Skammelig å kjøpe svart i Sverige

I Sverige er det blitt skammelig å kjøpe svart arbeid etter at ROT-fradraget ble innført.

Dette opplyste rettslig ekspert Pia Blank Thörnroos i det svenske Skatteverket da Virke Byggevarehandel nylig avholdt frokostmøte. Her var tema skattefradrag mot svart arbeid i markedet for rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT).

– Ordningen med ROT-fradrag stimulerer privatpersoner til å kjøpe hvitt når de kjøper tjenester. Før ordningen ble innført i 2008 var det mest svart. Nå har det blitt et annet syn. På dette området har vi anvendt skatt som styringsverktøy for å endre folks innstilling, sier hun til Dagens Næringsliv.

Ferdig utredet

Thörnroos avviser at det er problemer knyttet til å definere og kontrollere hva som kommer inn under ordningen.

– Vi har hatt ordningen lenge og har fått utredet mange av spørsmålene. Og vi har lagt ut lister på skatte-etatens hjemmesider om hva som kommer inn under ordningen.

Hun synes det er vanskelig å skulle anbefale ordningen overfor norske myndigheter.

– Men jeg synes dere skulle fundere på det. Dere kan se på sammenlignbare land. Og se på oss om et bra eksempel. Vi har gått foran og tatt smellene, sier hun til DN.

Flere jobber hvitt

I fjor utbetalte Skatteverket 14,6 milliarder svenske kroner gjennom ROT-ordningen. Det finnes ikke noen offisiell utregning som dokumenterer at ordningen går i pluss. Men Skatteverket er sikker på at ordningen har økt etterspørselen etter leverandører som jobber hvitt. Samtidig viser tall at andelen som oppgir at de kjenner noen som har brukt svart arbeidskraft, har gått ned fra 44 til 30 prosent.

På møtet la Virke frem en rapport. Her viser beregninger, ved blant annet å sammenlikne med svenske forhold, at skatteunndragelsene her til lands på grunn av svart arbeid kan dreie seg om drøyt 70 milliarder kroner årlig. Til sammenligning vil en eventuell fjerning av hele formueskatten medføre et anslått årlig provenytap for staten på 12-15 milliarder kroner.

– Pluss for staten

Virke mener staten vil gå i pluss gjennom å innføre et ROT-fradrag.

– Vanligvis reduserer skattefradrag statens inntekter. Et ROT-fradrag vil virke motsatt. For hver krone som gis i skattefradrag, får staten mellom 1,4-2 kroner i økte inntekter. Konvertering fra svart til hvit økonomi gjør et ROT-fradrag lønnsomt både for den som benytter seg av ordningen, for staten samt for den seriøse delen av næringslivet, heter det i rapporten.

I rapporten presenterer Virke to alternative løsninger for ROT-fradrag.

Direkte fradrag på faktura

I alternativ 1 foretas direkte fradrag på regningen slik som i den svenske ordningen. I denne modellen trekkes en prosentvis andel av arbeidskostnadene tilknyttet oppdraget direkte fra fakturaen som kunden mottar fra håndverkerfirmaet. Beløpet som trekkes av fakturaen får firmaet så tilbake fra staten.

Virke skriver at en slik ordning må avgrenses gjennom å stille krav til hvilke oppdrag som skal gi grunnlag for fradrag, og hvilke kostander som skal refunderes. I tillegg må det fastsettes en øvre grense for kostnader, og andel av kostander, det skal kunne gis refusjon for gjennom fradraget.

Fradrag i selvangivelsen

I alternativ 2 er det snakk om fradrag via selvangivelsen. Fradraget utformes som et ordinært skattefradrag ved at et gis anledning til å føre en andel av arbeidskostnadene til fradrag i alminnelig inntekt på skatteyterens selvangivelse. Fradraget kan utformes som ethvert annet fradrag med rapportering enten i egen rubrikk eller i Post 5,0 Andre opplysninger.

Også et slikt fradrag må defineres nærmere gjennom å angi hva som kvalifiserer til fradrag, hvilke kostander som skal være fradragsberettiget og sum kostander det maksimalt skal være mulig å kreve skattefradrag for. Dette mener Virke lar seg relativt enkelt definere inn i en lovtekst som kan inngå som del av skattelovens kapittel 6: Alminnelig inntekt – fradrag.

Tid for handling

Hovedorganisasjonen Virke henviser til at det nå er gått et år siden regjeringen erklærte at den ville innføre skattefradrag for enøk-tiltak i husholdningens samtidig som regjeringen signaliserte en utredning av konsekvensene av et ROT-fradrag. Nå mener Virke at det er på tide å få på plass ordningen.