Heidi Finstad

Skal vi nå klimamålene må skogen tas i bruk

Norsk byggenæring må gå foran i det grønne skiftet. Skal vi klare det må skogens ressurser tas i bruk - og vi må bygge mer i bærekraftige materialer, hvor tre må være en del av løsningen.

Heidi Finstad

Adm. direktør
Treindustrien

I innlegget” Verdikjeder uten avskoging” viser Nina Jensen, WWF, til avskoging av regnskog som har vært dramatisk og har skjedd i raskt tempo. Det er ingen tvil om at dette er ødeleggende for klima og miljø. Dette er ikke bærekraftig skogbruk. Men mens regnskog har blitt hogd ned og bidratt til avskogning, har vi motsatt situasjon i Norge. Her er den årlige tilveksten av skog langt større enn det som tas ut. I henhold til SKOG22 er det mulig å øke den bærekraftige avvirkningen fra 10 til 15 mill m3 per år.

Skogen er fantastisk, den binder CO 2 Den er også en fantastisk tilgang på en fornybar råvare, som hvis den forvaltes riktig kan bidra til et bærekraftig samfunn. Alt som produseres av olje kan i prinsippet baseres på skog som råstoff. Det kan produseres emballasje, dyrefôr og biodrivstoff som noen eksempler, basert på sidestrømmer som for eksempel flis og massevirke. Økt bruk av trevirke fra norske skoger vil kunne erstatte bruk av fossil løsninger. Treindustriens viktigste marked er byggenæringen, som er en næring med stort materialforbruk. For å redusere klimagassutslippene fra byggenæringen som et ledd i å nå klimamålsetningene, må vi satse på å bygge mer i tre. Norsk trelast er kortreist, fornybar og gunstig å bruke av hensyn til klima.

Treindustrien vil være med å ta ansvar for et bærekraftig skogbruk og riktig bruk av ressurser. Norsk skog benytter allerede miljøsertifiseringen PEFC som er verdens største sertifiseringssystem i areal. Fordi markedet også etterspør FSC-sertifisering, er Treindustrien sammen med blant annet en rekke miljøorganisasjoner nå i gang med en prosess som vil lede ut i en nasjonal FSC-standard for skogsertifisering.

Treindustrien er i utgangspunktet en grønn industri. Hele 75% av energien til produksjonen kommer fra bioenergi og 25% fra vannkraft. Når produktene i tillegg er basert på fornybare ressurser så spiller treindustrien en nøkkelrolle for å få til det grønne skiftet i en stor sektor som byggenæringen.

Økt industrialisering, digitalisering og automatisering av byggenæringen hvor fornybare ressurser og CO2 binding er en del av løsningen, kan gi store muligheter i hele verdikjeden, også med tanke på eksport. Siden 90% av bedriftene i byggenæringen er små og med færre en 10 ansatte, må myndigheten være aktive for å utløse potensiale for innovasjon. Det må stimuleres til en grønn og livsløpsbasert verdiskaping. Viktige områder er energieffektivisering, klimagassutslipp, forurensning, materialer og ressursbruk, god klimatilpasning og godt innemiljø, noe som også ligger i målsetningene til Bygg 21 og i Skog 22. Krav til livsløpsanalyser i Tekniskforskrift vil fremme innovasjon og gi grunnlag for økt bærekraft i byggsektoren. Treindustrien støtter Regjeringens arbeide med å forenkle og effektivisere planprosesser, men et ensidig fokus på forenkling av regelverket, vil undergrave Regjeringens egne klima – og miljøambisjoner.

Det er en kjent sak at det er hard konkurranse i byggenæringen der seriøse aktører skvises ut, man taper kompetanse og får mer import. Norge har en unik kompetanse på flere områder, overskudd av råstoff og tilgang til kapital. Når EU nå er i gang med en prosess med sikte på sirkulær økonomi må Norge ta en offensiv rolle der vi kobler satsing på miljø og bærekraft med seriøsitet, kompetanse og ordnede forhold i byggebransjen.

Markedet etterspør grønne løsninger. Mye tyder på at de som vinner makten ved stortingsvalget i 2017, må slå veksler på miljøpolitikken.

Treindustrien vil være med på å ta ansvar for en bærekraftig verdikjede og klima. Da må skogens ressurser brukes på best mulig måte.