Senioringeniør tele - InterCity

Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for den daglige styringen av togtrafikken. Med 60 millioner årlige personreiser på jernbanenettet og frakt av betydelige godsmengder over lengre distanser, bidrar jernbanen til å løse transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte. Jernbaneverket har over 4 000 høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet.

FirmaJernbaneverket
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

Jernbaneverket står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. IC-prosjektets oppgave er å sørge for effektiv planlegging av 200 kilometer moderne dobbeltsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens. Effektiv planlegging sikres gjennom at flest mulig valg gjøres enhetlig og én gang, i enheten “Teknikk og konsept”, gjennom et bredt samarbeid med de andre aktørene innenfor planområdet og gjennom en enhetlig tilnærming til knutepunktutviklingen.

Det fysiske planområdet er de delene av jernbanestrekningene mellom Oslo og Lillehammer/Skien/Halden der moderne jernbane ikke er bygget eller er under bygging. Konsept og mulig ferdigstillelsesår for Ringeriksbanen utredes nå. Bestillingen i Nasjonal transportplan er at den nye banen skal være klar til Hamar og Tønsberg i 2024 og til Sarpsborg i 2026, og at det skal planlegges med sikte på fullføring av hele IC-nettet i 2030.

Vi søker etter motiverte medarbeidere med erfaring fra planlegging og prosjektarbeid på samferdselsprosjekter.

Enheten Teknikk og konsept skal ha ansvar for å utarbeide enhetlige tekniske løsninger og tidlig avklaring av konsept og premisser for togtilbud og infrastruktur. Enheten skal også støtte de enkelte strekningene med fagkompetanse.

Stillingen rapporter til leder Teknikk og konsept.

Arbeidsoppgaver

 • videreutvikle teknisk designbasis for IKT-infrastruktur som GSM-R og transmisjonsanlegg
 • bidra til valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for samtlige strekninger og delstrekninger
 • følge opp planlegging og prosjektering for de enkelte delstrekningene og bidra til enhetlige løsninger og standardisering innen fagområdet
 • bistå ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for rådgiveroppdrag og oppfølging av rådgiver
 • være InterCity-prosjektets kontaktperson innen fagområde Tele
 • samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger

Kvalifikasjoner

 • utdanning som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen tele/IKT
 • erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • god kunnskap om Jernbaneverkets tekniske regelverk og forskrifter innen fagområde tele
 • ønskelig med erfaring med prosjektering av teleanlegg for jernbane
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter, og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger. Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • personalbillett med NSBs tog
 • muligheter for prosjektkontor innenfor planstrekningen

Stillingen lønnes etter stillingskode 1181 senioringeniør, i lønnstrinn 66–75, som for tiden utgjør fra kr 569 700 til kr 675 500. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søk stilling

Kontaktinfo: Trude Kristoffersen Anke (+47) 91655922


Vis flere stillinger: