Seksjonsleder - seksjon for vassdragstiltak

Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Våre viktigste funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

FirmaMiljødirektoratet
FylkeSør-Trøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist07.04.2015

Arts- og vannavdelingen har ansvaret for direktoratets oppgaver innenfor arts- og vannforvaltning. Dette omfatter forvalting etter viltloven, laks- og innlandsfiskloven, genteknologiloven og Naturmangfoldloven. Avdelingen har koordineringsansvaret for direktoratets oppgaver knyttet til forskning, kartlegging og overvåkning. Ansvaret for å ivareta miljøforvaltningens forpliktelser i regulerte vassdrag og samordning av gjennomføringen av vanndirektivet i Norge er lagt til avdelingen.

Seksjon for vassdragstiltak er én av seks seksjoner i Arts- og vannavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for den statlige kalkingsvirksomheten og for oppfølging av naturforvaltningsvilkårene i vannkraftkonsesjoner ved å stille krav om undersøkelser og tiltak. Seksjonen fører kontroll med gjennomføring av pålegg gitt av Miljødirektoratet i regulerte vassdrag med anadrom laksefisk, og avgjør søknader etter samlet plan for vassdrag. Vi gir uttalelser til søknader om ny vannkraft og følger opp vilkårsrevisjoner.

Seksjonen har p.t. syv medarbeidere med arbeidssted på Brattøra i Trondheim. Seksjonens oppgaver er et prioritert område og det forventes vekst.

Vi søker etter en person som er trygg i sitt lederskap, har naturvitenskapelig kompetanse, god rolleforståelse og evne til å videreutvikle en enhetlig seksjon.

Stillingens hovedansvarsområder er

 • Styring og prioritering av seksjonens oppgaver
 • Ledelse og videreutvikling av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Skape konstruktive og gode relasjoner internt i direktoratet samt til ulike aktører

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå eller tilsvarende innen naturvitenskap
 • Lederegenskaper
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.

Egenskaper

 • Gode lederegenskaper, engasjert
 • Samarbeider godt med ulike aktører intern og eksternt
 • God samfunns- og rolleforståelse
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • En spennende og utfordrende lederjobb
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn fra kr. 639 500 (ltr 72) til kr. 824 400 (ltr 82) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør Yngve Svarte tlf. 91799607/epost: yngve.svarte@miljodir.no , eller Mercururi Urval v/ Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036.

Søknad med CV registreres via denne siden snarest, og senest 7.april

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Vis flere stillinger: