Seks tilbud på riksvei 7

Det var seks navn i anbudsprotokollen til Statens vegvesen Region sør på strekningen Rv 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene i Ringerike kommune.

Aller lavest, og med det eneste tilbudet under 200 millioner kroner, er Hæhre Entreprenør som vil bygge for 198.476 millioner kroner. 26 millioner kroner høyere ligger arbeidsfellesskapet NCC /Håkanes med 224.156 mill. kr. Så følger HAB Construction (228.818), AF Gruppen (240.924), og arbeidsfellesskapet Huser & Rolstad (252.464) mill. kr. Aller høyeste tilbud har Veidekke Entreprenør med 281.471 millioner kroner.

Parsellen starter fra krysset med E 16 på Ve og kobler seg til eksisterende Rv. 7 etter Hegga bru. Parsellen ligger i Ringerike kommune og er ca. 6,3 km lang. Veien skal bygges etter dimensjoneringsklasse S4 (tofelts veg med 3,5 m kjørefeltbredde og et gjennomgående 1m bredt oppmerket midtfelt). Det er g/s-veg på deler av strekningen.

Prosjektets antatt største utfordring er gjennomføringen av skjærings- og fyllingsarbeidene gjennom et ravineområde i leire. Disse arbeidene forutsettes fullført i løpet av to sommersesonger og med ivaretakelse av strenge miljøkrav for å minimalisere skadelig forurensning til Sogna-vassdraget.

Anleggsstart blir i august med ferdigstillelse i juni 2012.