Samordning på Bardufoss

Tirsdag 8. november startet arbeidet med å vurdere hvordan Bardufoss leir og flystasjonen kan utnyttes bedre. Arbeidet med en helhetlig plan for utviklingen av militære eiendommer, bygg og anlegg som involverer flere avdelinger i Forsvarsbygg.

På grunn av at dagens virksomhet er så spredt antar deltagerne at det er gode muligheter for å samordne seg og utnytte bygningsmassen bedre. Det kan bety både fortetting, lavere husleier for de militære brukerne, redusert arealbehov og at en del bygningsmasse blir overflødig og kan avhendes eller tas i bruk av andre avdelinger. - Dette er et ledd i et konstant arbeid for å utnytte de samlede eiendomsressursene i Forsvaret best mulig, sier prosjektleder Åshild Slåttå Watn i Forsvarsbygg Utvikling. Første del av prosessen er å gjennomføre en nøyaktig kartlegging av hvilke behov den enkelte avdeling har, både de behovene som er ivaretatt og de som det mangler noe på å få dekket. En viktig del består i å gjennomføre mulighetsstudier, der flere ulike bruksområder kan bli vurdert for hvert enkelt bygg eller område. - Forsvarsbygg vil bidra med kartlegging og planleggingsressurser for å gjøre grundige vurderinger av hvert enkelt bygg. På denne måten vil ressursene på Bardufoss bli dokumentert, sier Slåttå Watn. Planen må også ta høyde for både Luftforsvarets planer for 337-skvadronen og ubemannede fly (UAV), samt den pågående kraftsamlingen i Hæren og FLO. Arbeidet skal omfatte både Sundlia, Heggelia, Rusta og Flystasjonen samt boligområder og nærøvingsområder. Den ferdige helhetsplanen blir presentert våren 2006.