Samler de gode eksemplene

Bransjen og myndighetene står sammen bak den nye tjenesten som viser hvordan helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal håndteres i byggeprosessen.

Dette vil bli et viktig redskap for å styrke HMS-arbeidet i næringen, mener prosjektgruppen. Hovedmålet med tjenesten er å styrke arbeidet med HMS gjennom å skape en felles forståelse for oppfølging av lover og forskrifter. Tjenesten viser trinnvis hvordan HMS håndteres i de forskjellige fasene i byggeprosessen. For hvert trinn angis - hvilke lover og forskrifter som gjelder - hvem som er ansvarlig for HMS - hvilken oppfølging som forventes - eksempler på utføring På denne måten vises sammenhengen i lovverket som regulerer arbeidet. De beste bedrifts- og bransjeeksemplene er samlet og gjort gratis tilgjengelig for alle. Tjenesten er ment som et verktøy i HMS-arbeidet, til hjelp for: - byggherrer/prosjektledere - prosjekterende - HMS-koordinatorer - utførende og forvaltere når det gjelder HMS i bygge- og anleggsprosjekter Manglende HMS-oppfølging kan gjøre bedrifter og enkeltpersoner strafferettslig ansvarlig. Det er derfor viktig med gode hjelpemidler. Tjenesten er lansert som en del av arbeidsplassen.no, og er tilgjengelig via pekeren nedenfor. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal stå for vedlikehold av portalen, slik at den vil være à jour med utvikling i lover og forskrifter og praksis i næringen: Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) Byggenæringens landsforening (BNL) RIF Organisasjonen for rådgivere (RIF) Norges Praktiserende Arkitekter (NPA)