E8 Sørbotn–Laukslett, Ramfjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen

Sametinget kan forsinke E8-utbygging

Protester fra Sametinget kan forsinke planleggingen av ny E8 i Tromsø.

Det skriver bladet Nordlys i en artikkel på sine nettsider.

Nye E8 i Ramfjord i Tromsø kan oppleve ytterligere forsinkelser etter at Sametinget nå varsler behov for undersøkelser om utbyggingen vil berøre samiske kulturminner.

I utgangspunktet hadde Sametinget avsluttet undersøkelser i områdene som gjelder den framtidige veitraseen, heter det i artikkelen på nordlys.no.

På Ramfjordmoen er det et 28 fangstgroper over ei strekning på 2,8 kilometer. Dette kulturminnet er kjent og registrert tidligere, men Sametinget påpeker at undersøkelsene som så langt er gjort, ikke omfatter riggområder, områder for massedeponier og andre arealer som kan komme til å bli berørt av veibyggingen.

Disse ekstra undersøkelsene er også lovpålagt etter kulturminneloven, og må gjennomføres til neste år.

Sametinget stiller seg sterkt kritisk til at veiutbyggingen ødelegger det gamle fangstområdet.

«Landskapets og kulturmiljøets egenverdi vil bli meget sterkt forringet. Veien deler opp systemet, og ødelegger opplevelsen av sammenhengen mellom landskapet og kulturmiljøet. Konsekvensen er en sterkt forringet opplevelsesverdi,» heter det i et brev fra Sametinget.

«Sametinget mener dermed totalt sett at veiprosjektet er uakseptabelt.», konkluderer de.

Kommunaldepartementet har allerede godkjent at nye E8 skal følge østre trasé, men den endelige reguleringsplanen krever dispensasjon ettersom veien vil bryte med kulturminneloven. Denne dispensasjonen må eventuelt innvilges av Riksantikvaren, skriver Nordlys.