Samarbeidspartiene vil utrede ROT-fradrag

I samarbeidsavtalen som H, Frp, Krf og V mandag kveld signerte slås det fast at det skal utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag.

Fakta om avtalen mellom H, Frp, V og KrF:

*Høyre og Frp går videre i forhandlinger med sikte på å danne regjering, men med en avtale med Venstre og KrF som sikrer regjeringen et stort flertall på Stortinget de neste fire årene.

Partiene er enige om blant annet disse punktene:

*Handlingsregelen ligger fast

*Fedrekvoten settes til 10 uker

*Det skal gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

*Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht. petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene.

*Lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg skal utredes med sikte på innføring i perioden

*Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner styrkes, og byråkratiet overfor frivillige organisasjoner reduseres.

*Engangsstønaden økes

*Det gjennomføres et lærerløft i skolen

*RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), der faget skal inneholde minst 55 pst. kristendom

*Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast

*Behandlingstilbudet for rusavhengige styrkes, blant annet ved å kjøpe flere behandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingsløp

*Behandlingstilbudet innen psykiatri styrkes, blant annet ved å etablere et bedre lavterskel tilbud i kommunene

*Utbyggingen av infrastruktur økes utover rammene i Nasjonal Transportplan

*Minstefradraget på lønnsinntekt heves. Privat eierskap og sparing styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonsspa ring og medeierskap.

*Kampen mot svart arbeid forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag i skatten

*Grunnbemanningen i politiet økes

*Avkastningen fra miljøteknologifondet økes

*Det innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet

I dokumentet står det: «Kampen mot svart arbeid forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag i skatten.

De melder også at det skal innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet.

Les hele avtalen her