Samarbeid sikrer viktig kompetanse

Byggenæringen er på flere måter en tradisjonsbærer - men i løpet av de senere årene har vi sett at endringene er større, mer omfattende og skjer langt raskere enn tidligere Det stiller nye krav til de som ønsker å levere hva som kreves for å lykkes i næringen.

Dette setter nye krav til både ledelsen i de ulike selskapene som skal stake ut kursen for virksomhetene – og da i særdeleshet hvordan man må utvikle seg for å holde tritt med endringene som skjer. Men dette setter også i stor grad nye krav til alle arbeiderne som skal utføre oppgavene ute på byggeplassene. Vi er på vei inn i en digital fremtid – og selv om det fortsatt blir mye fysisk jobbing som må til for å skape de gode prosjektene, er det også en del arbeidsoperasjoner og ikke minst planlegging, som ligger bak, som vil bli gjort på en annen måte enn tidligere. Dette setter nye kompetansekrav til de mange titusen arbeidere i næringen rundt om i landet.

Det er ikke opplagt at alle har muligheten til å tilegne seg denne kompetansen - og erfaringer fra en rekke aktører tyder på at dette er videreopplæring og ny kunnskap altfor få har fått tilgang til tidligere.

Forhåpentligvis er det nå kommet på plass en ordning som vil sørge for at man kan komme noen skritt videre i retning av å sikre denne viktige videreutdanningen som må på plass for å kunne møte morgendagens utfordringer.

Onsdag møtte Byggenæringens Landsforening, Norsk Industri og Fellesforbundet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner for å underskrive intensjonsavtalen for et treparts bransjeprogram for industri og byggenæringen. Dette innebærer at fagarbeiderne skal få et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene. Dette legges opp slik at arbeiderne skal sikres ny kompetanse til å møte fremtidens byggenæring hvor den teknologiske utviklingen står tungt.

Dette vil gjøre at den enkelte ansatte mye lettere kan få mulighet til å kunne ta den etterlengtede videreutdanningen som frem til nå har vært for vanskelig å finne løsninger på i praksis. Nå skal det tilrettelegges for konkret videreutdanning som skal sikre den riktige kompetansen til de riktige folkene. Dette vil opplagt gi nye muligheter for både arbeiderne og bedriftene – og dette er også helt nødvendig om byggenæringen skal klare å løfte seg for å møte den teknologiske utviklingen som nå kommer over oss i rekordfart. Samfunnet rundt oss stiller store krav til en effektiv og kompetent byggenæring og det kan den ikke levere om ikke kompetansen til den enkelte ansatte hele tiden økes i takt med utviklingen av omgivelsene rundt oss. Dette er noe alle partene i trepartssamarbeidet har jobbet med i lang tid, ikke minst har behovet vært stort innad i byggenæringen. Nå stilles verktøyet til rådighet gjennom fagskolene – og det er nå avgjørende at dette arbeidet kontinuerlig følges opp og hele tiden utvides og videreutvikles i takt med kravene som stilles til etter- og videreutdanning.

En bedre julegave kunne byggenæringen i realiteten ikke få – riktig kompetanse er avgjørende for å kunne lykkes både som næring - men ikke minst gjelder dette også for den enkelte bedrift. Skal man klare å henge med i utviklingen, må man ha den riktige kunnskapen. Om ikke er man sjanseløs i morgendagens konkurranse.