Sa nei til vindmøllepark

Kommunestyret i Fræna i Romsdal har med stort flertall sagt nei til Statkrafts konsesjonssøknad om bygging av et vindkraftanlegg i kommunen.

Det skal være første gang en norsk kommune har sagt nei takk til en vindmøllepark. Avslaget betyr at kommunen går glipp av både eiendomsskatt og andre inntekter som følger med en slik utbygging. Vedtaket ble gjort med 22 mot 9 stemmer. Fræna vindpark skulle etter planen bygges mellom Bud og Hustad ytterst på Romsdalskysten. Til sammen skulle det bygges 27 vindturbiner med en høyde på 100 meter. Den årlige produksjonen ville blitt opptil 240 GWh. Utbyggingen skulle etter planen koste mellom 500 og 750 millioner kroner. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som normalt avgjør slike konsesjonssøknader, men Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener at enkelte konsesjonssøknader bør avgjøres av Stortinget direkte. Fræna vindpark er blant disse. En vindkraftutbygging i Fræna er frarådd både av DN og Riksantikvaren. Konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft har tidligere uttalt at selskapet ikke ønsker å bygge ut der vindkraft er omstridt.