Rv 48 Helland - Havsgård

Rv 48 Helland - Havsgård

Sted: Fusa

Prosjekttype: Anlegg

Totalkostnad inkl mva: 160 millioner kroner

Byggherre: Statens vegvesen

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Prosjektering: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: E. Opedal & Sønner - Prefab kulvert: NOBI Norsk Betongindustri - Asfalt, brumembran, betongrekkverk: NCC Roads - Borstål: AnleggsPartner - PE-skum: Skumtech - Sprøytebetong: AF Anlegg - Tunnelduk: Giertsen Tunnel - Elektro i tunnel: Kvinnherad Elektro - Brurekkverk og fjellsikringsmateriell: Vik Ørsta - Tunnelrigg: Andersens Mekaniske Verksted - Drift boligrigg: ISS ServeringsPartner - Armering: Norsk Stål - Ferdigbetong: Fusa Ferdigbetong - Slurry (mini SSE): Dyno Nobel sprengstoff - Bolteboring (for Giertsen) og rekkverkmontasje (for E Opedal): Mesta

En ny trasé på 2.750 meter på Rv 48 mellom Eikelandsosen og Tysse gir kortere reisetid på en sikrere vei.

Den gamle traséen gikk i et bratt terreng langs fjorden og var svingete, smal og skredutsatt.

Ønsket prosjekt

Ordfører Hans S. Vindenes i Fusa kommune sier at den nye traséen betyr mye både for Fusa og for regionen. – Vi er kvitt et veiparti som var svingete og skredfarlig. Det blir nå lettere for beboerne i Fusa å ta del i et større arbeidsmarked. Når det kommer en ny tunnel ved Tysse og et nytt fergeleie til erstatning for Løfallstrand i Hardangerfjorden blir dette en del av den korteste veien mellom Bergen og Odda.
   
Prosjektleder Bjørn Velken i Kruse-Smith forteller at arbeidet startet i november i 2007. Med åpning i mars i år har prosjektet hatt rask fremdrift. Den nye delen av Rv 48 går mellom Helland og Havsgård. Kruse-Smith har bygget en tunnel på 1.420 meter, 1.300 meter riksvei og 1.200 meter lokalvei (medregnet gang- og sykkelstier). Det er Multiconsults avdeling i Sandnes som har prosjektert både vei og tunnel. Byggingen har skjedd i totalentreprise.

Kruse-Smiths kontraktssum var på 131,5 millioner kroner eks mva. Fusa Kraftlag og Frank Mohn Fusa AS har forskuttert til sammen 75 millioner kroner, noe som muliggjorde igangsetting nå. Forventet ÅDT er 2.500 kjøretøy i 2020. Ifølge Velken har samarbeidet mellom entreprenør og byggherre og mellom entreprenør og naboer vært meget bra. – En viktig grunn til det er at dette har vært et sterkt ønsket prosjekt.

Moshovdatunnelen
Tunnelen på 1.420 meter mellom Helland og Havsgårdsdalen har T8,5 konstruksjon og er dimensjonert for en fart på 80 km/t. Fri høyde er 4,6 meter. Vann- og frostsikring er utført med PE-skum og 22.000 kvadratmeter duk. Brannsikring er utført med sprøytebetong.
   
Den har to havarinisjer med nødkiosker. Det er nødtelefoner og brannslukkingsapparat hver 125 meter. Ventilasjonsanlegget kan styres i begge retninger, noe som gjør det mulig å komme helt inn til et skadested fra begge sider. Til daglig styres ventilasjonsanlegget av forurensingen i luften. Statens vegvesen har sponset det lokale brannvesenet med en egen skumenhet til en halv million kroner.
   
Tunnelen ble drevet fra begge sider med tunnelborerigger og hjullastere. Det er fjernet 90.000 kubikkmeter faste masser. Noe er lagt i fylling på Havsgård, noe er levert kommunen for bruk på næringsområdet Eikelandsheiane, noe er brukt til opprusting av fylkesveier og noe er solgt.
   
I Havsgårdsdalen, et stykke nord for tunnelen, er det bygget en 40 meter lang slakkarmert platebru. Det ble brukt cirka 500 tonn betong og 60 tonn armering i brua.

Tre store utfordringer

Velken sier det var tre store utfordringer i dette prosjektet. – Den ene var framdriften. Tunneldrivingen startet i april i fjor med gjennomslag i oktober. Vi har døgnkontinuerlig drift store deler av tiden. Både E Opedal & Sønner, Kvinnherad Elektro og Giertsen Tunnel fortjener honnør for å ha stått på. Den andre utfordringen var fjellforholdene på Hellandsiden. Vi hadde dårlige soner lenger inn i fjellet enn vi hadde ventet. Det betød reduserte salver og mye sikring med sprøytebetong og bolter. Totalt brukte vi 5.800 bolter og 3.000 kubikkmeter sprøytebetong. I tillegg er det alltid krevende å åpne en vei i mars. Vi hadde dårlig vær fra slutten av januar til midten av mars.
   
Velken sier det har vært lagt ned cirka 80.000 timeverk i bygging av vei og tunnel. Arbeidet har skjedd uten fraværsskader. – Vi har fått nyttig erfaring fra veibygging i totalentreprise. Det stiller større krav til prosjektering og til oss som entreprenør. Vi har mer frihet siden vi bare er låst av reguleringsplanen og av statens håndbøker. Totalentreprise kan gi tidsgevinst siden entreprenøren er villig til å starte før all detaljprosjektering er ferdig. En ulempe er at det kan være tyngre å gi pris.

Godt samarbeid

Sivilingeniør Tor Inge Trana i Multiconsult i Sandnes sier at den største utfordringen i prosjektet var den korte tiden arbeidene skulle prosjekteres på. – Entreprenøren var klar til å starte da selskapet hadde fått kontrakten. Det gikk fint. Vi hadde et meget godt samarbeid med Kruse-Smith og prosjektleder Bjørn Velken.

Tekst og foto: Ole Harald Dale