Røkkes bolig behandles på nytt

Saken om eventuell påklage av Asker bygningsråds vedtak om dispensasjon for bygging av ny bolig for Kjell Inge Røkke skal behandles i fylkestinget.

Saken vedrørende eventuell påklage ble behandlet av fylkesutvalget i dag. Etter behandling av saken i fylkesutvalget anket representanten Hans Frode Asmyhr (FrP) saken til fylkestinget. I fylkesutvalgets behandling gikk flertall (mot stemmene til H og FrP) inn for å påklage vedtak om dispensasjon fattet av Asker bygningsråd 15.06.2005. Fylkesutvalgets vedtak ble anket videre til fylkestinget. Dersom det ikke lar seg gjøre å samle fylkestinget til møte før klagefristens utløp 7. juli, blir det satt et nytt møte i fylkesutvalget for behandlig av saken på nytt. Fylkesutvalgets flertall begrunner klagen med at fylkestinget i mai 2001 vedtok innsigelse for Konglungen inntil forslag til plan for landskapsvernområde er lagt frem og behandlet. Fylkesutvalget mener på en slik bakgrunn at dispensasjonen som er gitt for utbygging i denne saken er i strid med de føringer som ligger i fylkestingets vedtak fra 2001. Fylkesutvalgets flertall mener videre det er uheldig at kommunen i forkant av offentlig høring og vedtak av reguleringsplanen gir dispensasjon/tillatelse til byggetiltak og inngår avtaler som gir føringer for kommende regulering av området. Spesielt vil fylkesutvalget vise til kommunens vilkår i vedtaket som plasserer en evt. kyststi/adkomst til sjøen, i vestkanten av eiendommen, før en slik sti og allmennhetens tilgjengelighet generelt er vurdert i en helhetlig sammenheng og som en del av den pågående reguleringen. Fylkesutvalgets flertall forutsetter at det ikke igangsettes byggetiltak før klagesaken er avgjort.