Rødt i Byggma

Byggma-konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2010 på minus 10,4 mot 7,7 millioner kroner i samme periode i 2009.

Resultat før skatt pr. 4. kvartal 2010 ble MNOK -25,6 mot MNOK -27,9 i 2009. I 4. kvartal ble driftsresultatet MNOK -5,4 mot MNOK 12,9 i samme periode i 2009. Driftsresultatet pr. 4 kvartal 2010 ble MNOK 11,4 mot MNOK -9,0 i 2009.

Som følge av Stortingets vedtak om endring i AFP-ordningen, ble det i 1. kvartal foretatt nye aktuarberegninger av pensjonsforpliktelsene av AFP. Dette medførte en inntektsføring i 1. kvartal på MNOK 13,2. I 4. kvartal er det kostnadsført MNOK 4,7 til dekning av fremtidig premie for gammel AFP for årene 2011-2015.

I tillegg er det i 4. kvartal kostnadsført MNOK 6,1 i tidligere inntektsført pensjonsforpliktelse fra oppkjøpet av Forestia. Kostnadsføringen skjer som følge av at Forestia fra 1.1.2011 gikk over fra ytelsesordning til innskuddsordning på pensjon.

I 4. kvartal er det under andre driftskostnader i konsernregnskapet avsatt MNOK 13,0 til dekning av restruktureringskostnader knyttet til Masonite.

Samlede engangskostnader er i 4. kvartal 2010 belastet resultatet med MNOK 23,8. Grunnet engangskostnader er Byggma kommet i brudd med covenants og lånegjeld tilsvarende MNOK 100 er omklasssifisert til kortsiktig gjeld.

I 2. kvartal i 2009 ble det foretatt nedskrivninger på maskiner og utstyr MNOK 23,8. Av dette ble MNOK 5,8 tilbakeført i 4. kvartal, slik at samlet nedskrivning i 2009 var på MNOK 18,0.

Uldal, Fibo-Trespo og Huntonit viser en fremgang i 4. kvartal sammenlignet med i fjor, mens øvrige segmenter viser en noe lavere resultatutvikling i 4. kvartal sammenlignet med i fjor.

Byggmakonsernets salgsinntekter i 4. kvartal 2010 ble MNOK 485,6, en økning på MNOK 69,5 i forhold til samme periode i 2009. I 4. kvartal har alle segmenter økning i salgsinntekter sammenlignet med samme periode i 2009. Pr. 4. kvartal 2010 ble salgsinntektene MNOK 1.786,6 mot MNOK 1.628,8 i 2009.

Netto finanskostnader pr. 4. kvartal 2010 ble MNOK 37,0 som er MNOK 18,1 høyere enn i 2009. Økningen skyldes blant annet at det pr. 4 kvartal i fjor var en agiogevinst på valutalån på MNOK 8,8. Resultat av rentesikring er ført i posten netto finanskostnader og er pr. 4. kvartal 2010 kostnadsført med MNOK 6,3, mot MNOK 1,0 pr. 4. kvartal i 2009.

Likviditetsreserven var pr. 31.12.2010 på MNOK 152,7, som er en økning på MNOK 38,0 fra 1.1.2010. Styret og ledelsen har fortsatt høy fokus på kapitalrasjonalisering i konsernet. Fokus på kapital- og kostnadseffektivisering vil bli opprettholdt.