ROAF Miljøpark

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonDisse tre er sentrale ved etableringen av ROAFs nye sorteringsanlegg: fra venstre prosjektdirektør i ÅF Advansia, Alexander Rutle, prosjektleder i Agathon Borgen, Terje Skjønhaug, og helt til høyre Øivind Brevik, adm. dir. i Romerike Avfallsforedling IKS. Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

EUs avfallsdirektiv gir klare føringer og frister når det gjelder gjenvinning av avfall i Norge. En håndfull romerikskommuner ligger godt an ved å gå sammen om Europas mest avanserte automatiske sorteringsanlegg på Skedsmokorset.

Fakta

Sted: Bøler på Skedsmokorset

Prosjekttype: Miljøsorteringsanlegg

Byggherre:
Romerike Avfallsforedling IKS

Entrepriseform: Delte entrepriser (totalentrepriser og byggherrestyrte sideentrepriser)

Investeringsbudsjett:
234 millioner kroner (2012-kr)

Arkitekt: Longva Arkitekter

Prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse samt prosjektering: ÅF Advansia

Tett bygg, grunn og fundamenter inkl. føringsveier i grunn:
Agathon Borgen

Delprosjektledelse prosessanlegg: Mepex Consult

LARK: Grindaker

Rådgivere: RIB: Stener Sørensen / Høyer Finseth l RIV: Aalerud l Råd-
giver sprinkelanlegg og elektro: Norconsult l RIBR: Roar Jørgensen l RIG: Løvlien Georåd l Oppmåling: Solli & Hoff

Underentreprenører/leverandører: Peling: Kynningsrud l Grunnarbeid: Br. Tingelstad l Lev. armering: Celsa Steelservice l Armering: Armering-
sservice l Betonglev.: Skedsmo Betong l Prosessanlegg: Stadler Anlagenbau Gmbh l Utendørsanlegg: Løvold l Elektro: EBR Elektro / Sørum Elektriske l Høyspent: Hafslund l Ventilasjon og SD: Blikra og Søderblom l Brannslukking: Onsøy Rørleggerbedrift l Brakkerigg, maskiner og utstyr: Cramo l Stål og betongelementer: Åkrene Mek. Verksted l Rør: A. Halvorsen / Bravida l Mur- og flisarbeider: Mjøndalen Mur& Puss l Byggevarer: Maxbo l Vinduer: Noractor l Tredører: Attre l Ståldører: Lande Mek. Verksted l Porter: ASSA Abloy Entrance Systems Norway l Lås og beslag: Kaba Møller Undall l Tekking: Nortekk l Metall-
arbeid: Weland l Maler: Malermester A. Lynnebakken & Sønn l Himling: Modulvegger l Kjerneboring: Brago l Branntetting: Firesafe

Kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum står med ulike eierandeler bak det inter-kommunale selskapet Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). På en 250 mål stor tomt på Bøler i Skedsmo, der selskapet har holdt til siden 1991, er siste investering i drift. I et 6.000 kvm stort nybygg er et prosessanlegg med et tyvetalls sorter-ingsmaskiner og mer enn hundre transportbånd allerede i gang med forarbeidet for en videre foredling av innbyggernes avfall.

Noe som før
Abonnentene skal fortsatt drive sortering av papp og papir, glass og metall og farlig avfall på tradisjonelt vis. Matavfall skal heretter pakkes i grønne poser, knytes igjen og legges i avfalls-dunken hjemme.

De fleste andre resirk-
ulasjonsløsninger forutsetter at plastprodukter ikke havner sammen med mat- og restavfall. ROAF-løsningen er designet og utviklet for at abonnentene nettopp kan legge plastprodukter rett i sin egen avfallsdunk; anlegget foretar en nøyaktig, effektiv og svært rask sortering av allerede kildesortert matavfall og plast.

NIR-teknologi
I følge ROAFs kalkyler kaster hver innbygger i snitt ca. 112 kilo matavfall i året. De grønne posene med matavfall, som skal knytes igjen før innlevering, blir i anlegget utsortert hele helt først i prosessen. Posene med matavfall blir levert til et biogassanlegg, for senere å omdannes til biogass og biogjødsel. Det er kjøpt inn hele 13 sorteringsmaskiner fra TOMRA Sorting, som ved å bruke spektrometrisk avlesning med nærinfrarødt (NIR) lys klarer å typebestemme hva slags materiale det er og – ikke minst – kvaliteten.

Sorterer plast og metall
Det siste er viktig; systemet kan identifisere opptil fem definerte typer plast, som ikke går til forbrenning, men som kan selges videre og foredles til nye plastprodukter. Med millimeter-presisjon klarer trykkluftdyser å blåse de enkelte plastproduktene rett ned i riktig beholder. Og det går rasende fort; transport-båndene beveger seg med opptil tre meter i sekundet, med et sorteringstreff på riktig kvalitet på ca. 95 prosent.

Store ressurser
– Dette anlegget er ikke bygget bare for å etterkomme EU-kravene. Men også for å utnytte ressursene. Hver innbygger kaster ca. 23 kilo plast i året. Vi kan klare å sortere ut og gjenvinne ca. 2.500 tonn plast i året. Det tilsvarer ca. 5.000 tonn råolje. Plasten herfra blir nye plastprodukter. Metall sorteres også ut i to kvaliteter, og senere gjenbrukt, forklarer adm. dir. i Romerike Avfallsforedling IKS, Øivind Brevik.

Lang prosess
Tankespinnet om fremtidens sortering på ROAF startet for flere år siden. Alternativene var mange, hele fem konsepter ble risikoanalysert og kalkulert. Enkelte ansatte mente den gang at man måtte se på muligheten for at maskiner kunne brukes til sorteringsarbeidet. På det tidspunktet var slike løsninger verken selvsagte eller hyllevare.

ÅF Advansia tidlig med
Med seg på veien har ROAF hatt ÅF Advansia (tidl. Kåre Hagen) i detaljprosjektering av bygg og tekniske anlegg, samt prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. ROAF har engasjert Mepex Consult, som har utarbeidet forstudiet og hatt forprosjekt/prosjektledelse på den elektromekaniske leveransen i anlegget, levert av Stadler Anlagebau Gmbh.

Entreprisestrukturen er delte entrepriser (totalentrepriser og byggherrestyrte sideentrepriser) hvor konkurransen om de rene byggekontraktene ble vunnet av Agathon Borgen.

– Vi har en hovedentreprise på grunn- og fundamenterings-jobben, og en totalentreprise på tett bygg som vi vant underveis. Kontraktene, som vi har utført 50/50 sammen med Miljøbygg, er på 60 millioner kroner til sammen, sier Agathon Borgens prosjektleder, Terje Skjønhaug.

Fire utfordringer
– Den eksterne kvalitetssikringsprosessen etter forprosjekt identifiserte fire store risikoer: utfordringer i prosjekt-gjennomføring, valutakurs, NIR sorteringsanlegg og bygning, i følge prosjektdirektør i ÅF Advansia, Alexander Rutle.

– Gjennomføringsstrategien var å ha full kontroll over alle tekniske grensesnitt, derav delte entrepriser, mot det elektromekaniske anlegget som ble fremforhandlet over flere måneder av særdeles dyktige konsulenter og advokater. En robust prosjektorganisasjon med fokus på gode, kvalitetssikrede løsningsvalg, kontinuerlige usikkerhetsanalyser, rask endrings-håndtering og god økonomisk styring har gitt resultater. Målet om prøvedrift av sorteringsanlegget i februar/mars 2014 er innfridd med god margin takket være en kompetent, kreativ og samhandlende organisasjon hvor flere entreprenører har oppnådd bonuser som et resultat av god samhandling og smidige prosesser, påpeker Rutle.

Ved et deponi
– Grunnforholdene var nok litt for dårlig utredet i forprosjektet. Tomta lå på kanten av et deponi og bød på store usikkerhets-momenter. Fra et godkjent forprosjekt på fem millioner kroner, endte vi på rundt 40, sier Rutle. Etter fem måneder med grunn- og fundamenteringsarbeider, hadde Agathon Borgen / Miljøbygg slått ned 394 friksjonspeler, med en samlet lengde på 12.111 meter.

Investeringsbudsjettet for de åtte kommunene er på 234 millioner 2012-kroner.

– Men vi ser ut til å ende på ca. 210 millioner kroner. For hver av de 170.000 innbyggerne innebærer investeringen en økning på ca. 100 kroner i renovasjonsgebyret. Ut i fra våre behov er denne løsningen desidert det mest miljø- og kostnadseffektive valget, på tross av de relativt store investeringskostnadene. Men alle slike gjenvinninger viser seg på sikt å være miljø- og økonomigunstige, påpeker Brevik.

Kan ta mer
Mens avfall og skrot tidligere kun var et problem, er det i et miljøbevisst samfunn en ressurs med gode fortjeneste-muligheter. Anlegget er designet for en kapasitet på 50.000 tonn, kjørt med kun ett skift.

– Fra de åtte eierkommunene skal vi ta i mot 37.000 tonn, så vi har en stor restkapasitet. På sikt har vi også muligheter for å kjøre flere skift, og dermed foredle enda større volumer med avfall. Men vi skal først drifte anlegget for oss selv og optimalisere systemet i to år, før vi eventuelt kan ta i mot for gjenvinning fra andre kommuner, fastslår Brevik.