Illustrasjonsfoto.

Risa: - En vanskelig avgjørelse fra KOFA

KOFAs snuoperasjon i RV 509-saken åpner for fortsatt vilkårlig bruk av forskiften om offentlige anskaffelser, mener Risa.

Risa har tidligere påklaget avgjørelse fra Statens Vegvesen på tildeling av oppdrag i forbindelse med bygging av RV 509 Sømmevågen og Flyplassvegen. I første omgang anbefalte KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser) Statens vegvesen å åpne ny anbudsrunde.

Kort tid etter den første avgjørelsen har KOFA på eget initiativ tatt saken opp til ny vurdering, nå med bakgrunn i informasjon fra pressen. Denne gang konkluderer KOFA med at Statens Vegvesen ikke har brutt

regelverket for offentlige anskaffelser.

Ikke i tråd med forskriftens formål

– Dette åpner for en fortsatt vilkårlig bruk av forskriften om offentlige anskaffelser fra Statens Vegvesen sin side, sier administrerende direktør Trond V. Tvedt i Risa i en pressemelding.

– I formålet med forskriften heter det blant annet at skal «sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling». Det heter videre at forskriften skal «bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte».

– En av grunnene til at vi ønsket at KOFA skulle vurdere saken er nettopp hensynet til forskriften. Vi var laveste tilbyder og mener at vi er godt skikket til å utføre det nevnte arbeidet. Det var viktig for oss å ta et inititativ for å sørge for at vi på vegne av bransjen får anbudsrunder som er i tråd med forskriftens mål og intensjoner. Med KOFA sin avgjørelse er vi i praksis like langt, sier Trond V. Tvedt.

– I tillegg er det valgte tilbudet rundt 20 millioner dyrere enn vårt tilbud, noe som burde vekke interesse for saken hos atskillig flere enn de involverte partene i akkurat denne saken, fremhever Tvedt.

Han viser spesielt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens utspill den siste tiden.

– Solvik-Olsen etterlyser klarere og enklere retningslinjer for å sikre mer vei for skattebetalernes penger. Dette er et eksempel på det motsatte, der uklare retningslinjer fører til at skattebetalerne får 20 millioner kroner mindre vei for pengene.

Risa peker på at både NHO og EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) fra før har støttet forslagene om enklere regler knyttet til anskaffelser som kommer frem i rapporten til Forenklingsutvalget (NOU 2014:4).

– Vi registrerer at særlig forslaget om egenerklæring for tilbudsdokumentasjon står sentralt, sier Trond V. Tvedt.

– Endringer på slike områder er helt i tråd med det som både samferdselsministeren og bransjens organisasjoner legger vekt på. Vi som er entreprenører kjenner dette på kroppen hele tiden, noe eksempelet Sømmevågen viser med all tydelighet, legger han til.- Tvilsom sak juridisk sett

Advokat Arild Dommersnes hos advokatfimaet Schjødt AS synes både Statens Vegvesen og KOFA har opptrådt kritikkverdig i saken.

– Vi opplever Statens Vegvesens håndtering av kontraktstildelingen for Sømmevågen som svært uryddig. Det er flere grunner til dette, sier han og lister opp:

· Det ble innført nye krav til tilbyderne som ikke tidligere var praktisert, uten at det var varslet på forhånd. Det medførte at alle tilbydere leverte mangelfulle tilbud.

· Kofa la i sin første avgjørelse til grunn at alle tilbydere måtte avvises.

· Alle tilbyderne var store, seriøse og erfarne aktører. Det burde dermed være opplagt at de feil som ble påberopt ikke skyldes feil på tilbydersiden.

– Årsaken ligger i et uklart regelverk, en vilkårlig praksis og endringer av denne uten varsel til involverte parter. Det er ikke heldig, påpeker advokat Arild Dommersnes.

Risa AS ønsker nå en større debatt om temaet.

– Risa er en stor og seriøs aktør, og vi ønsker ryddige og forutsigbare forhold i bransjen. Vi kommer til å ta initiativ til å få en konstruktiv debatt om anskaffelsespraksisen slik den nå gjennomføres. I jakten på bedre framtidige løsninger har alle aktører noe å lære. Det gjelder selvsagt også oss, sier Trond V. Tvedt.