Liv Kari Skudal Hansteen roser Bygg21-strategien. Her under overleveringen av rapporten til kommunalminister Jan Tore Sanner (fra venstre) med styreleder Petter Eiken i Bygg 21 og Egil Skavang i Arkitektbedriftene. Foto: Svanhild Blakstad

RIF roser Bygg21-strategien

Bygg 21s strategi for byggenæringen roses av RIF for å skape en plattform for å oppnå sårt trengt fornying, forenkling og forbedring av næringen.

Det skriver RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) i en pressemelding.

Bygg21 la mandag frem sin strategi for FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringer. Strategien ble bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter Stortingsmelding 28 (2011–2012): «Gode bygg for eit betre samfunn». Det har vært et mål at en kunnskapsbasert bygg- og eiendomsnæring skal utvikle og forvalte gode norske bygg på en mer effektiv måte. Bygg21-strategien dekker hele verdikjeden innen bygg og eiendom i Norge.

– Vi i RIF er glade for at strategien nå foreligger, og ønsker å gi honnør til dem som har arbeidet med den, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

– For å få til fornying, forenkling og forbedring av byggenæringen trenger vi et godt samarbeid innad i næringen, og mellom næringen, myndighetene, kunnskapsbedriftene, forskningsmiljøene, finansinstitusjonene og andre. Bygg21 skaper nå en plattform for å oppnå det, sier Hansteen.

– Jeg vil spesielt trekke frem at det er positivt at strategien vektlegger samhandling, anskaffelser, helhetlig planlegging, miljøvennlig og livsløpsbasert verdiskaping, og bygg, byer og regioner som skaper livskvalitet og merverdi for brukerne, eierne og samfunnet. Det er også positivt at strategien fra Bygg21 legger opp til et løft for å synliggjøre byggenæringen som en attraktiv næring for de unge som skal velge utdanning, sier Liv Kari Skudal Hansteen i pressemeldingen.