RIF-priser til Årets beste Bachelor og Master

På konferansen VA-Jus og NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø ble nylig Rådgivende Ingeniørers Forenings priser til «Årets beste Bachelor-oppgave» og Årets beste Master-oppgave delt ut.

Mareike Anika Becker

Prisene omhandler viktige forhold rundt overvann som er et stadig tilbakevendende tema i samfunnsdebatten.

RIF-rapporten «State of the Nation/Norges Tilstand» satte både i 2010 og 2015 fokus på det store vedlikeholds- og oppgraderingsetterslepet innen vann og avløp og det er et stort behov for mer kapasitet og kompetanse innen fagområdet.

Prisene for beste Bachelor og Master-oppgave gis til enkeltpersoner som har innlevert oppgave inneværende år ved norske universiteter og høgskoler, som underviser i Vann- og Miljøteknikk. Instituttene har anledning til å fremme inntil tre kandidater hver.

I avgjørelsen for hvem som skal tildeles prisene, legger Rådgivende Ingeniørers Forening spesielt vekt på at oppgavene skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgavene er praktiske og nyttige for bransjen.

- RIF gratulerer prisvinnerne og setter pris på oppgavene deres, som setter fokus på løsninger av overvannsproblematikken, som er svært viktig for samfunnet, sier Sigmund Tøien, leder for RIFs Ekspertutvalg Vann og Miljøteknikk i en pressemelding.

Bachelor på blågrønn overvannshåndtering

Rådgivende Ingeniørers Forening har tildelt prisen «Årets beste bacheloroppgave» til Vegard Robinson Myklebostad, Bjørn Ørsund og Håkon Mørktvedt Rugelbak fra NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø (tidligere høgskolen i Sør-Trøndelag).

Prisvinnerne har skrevet oppgaven "Blågrønn overvannshåndtering - alternative løsninger i Trondheim kommune". Oppgaven tar utgangspunkt i NOU 2015:2016 og tar for seg en oversikt over blågrønne løsninger for lokal overvannshåndtering. Oppgaven sammenligner også Trondheim kommune med andre kommuners krav til lokal overvannshåndtering. I casestudiet vises forslag til mest mulig bruk av LOH og blågrønne løsninger i et utbyggingsområde, samt i et allerede utbygd område i Trondheim.

Oppgaven sammenligner blant annet hvor mye overvann Oslo og Trondheim tillater tilført det kommunale overvannsnettet. Og forskjellene er store. Dette viser at ulike kommuner har valgt å løse overvannsproblematikken på forskjellige måter. Oppgaven er et godt innspill til å diskutere om det bør være forskjeller mellom kommunene i forhold til dimensjoneringskrav eller om man i større grad bør standardisere kravene. Veileder for oppgaven har vært Rolf E. Petersen ved NTNU.

Master på frakobling av taknedløp

Mareike Anika Becker er tildelt prisen for beste masteroppgave i vann og miljøteknikk av RIFs Ekspertgruppe. Prisen er innstiftet av RIFs Fagutvalg for Vann og Miljø, og er en anerkjennelse for spesielt god Masteroppgave innen temaet Vann og Miljø. Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert Masteroppgave ved et av de norske universitetene som underviser i Vann og Miljøteknikk inneværende år. Prisens totale verdi er inntil 10.000 kroner, og vinneren tildeles også et diplom.

I sin begrunnelse skriver juryen at årets vinneroppgave omhandler et viktig tema for VA-bransjen. Frakopling av taknedløp kan være et enkelt grep for å redusere overvann på fellessystemer, men vi har ingen dokumentasjon på effekten av dette. Kandidaten har gjort feltarbeid i samarbeid med Oslo og Trondheim kommune. Arbeidet består av både feltarbeid, lab-undersøkelser og modellering. Dette har resultert i et enkelt modelleringsverktøy, som kan brukes til å estimere effekten av frakopling via enkle målinger i felt.

Masteroppgaven er den første i Norge som ser på denne problematikken og så langt vi vet er det heller ikke gjort noe tilsvarende i engelskspråklig eller skandinavisk litteratur. Oppgaven er også grunnlaget for en artikkel i tidsskriftet Vann med følgende hovedfunn: Under ideelle betingelser trengs kun 25 prosent av takarealets størrelse for å håndtere cirka 70 prosent av 27 mm nedbør på 2 timer på leirjord. Dette tilsvarer et 5-års regn på Blindern. Veileder for oppgaven var Tone Muthanna fra NTNU.