Retten til innløsning av festetomt begrenses

Hytteeiere med festetomt får begrenset retten til innløsning.

En ny forskrift slår fast at hytteeierne ikke vil kunne kreve å få tomten innløst dersom den er en del av et gårdsbruk der inntekten fra tomtefeste utgjør minst en tidel av det årlige driftsresultat. En ny forskrift innsnevrer dermed retten til innløsning ganske kraftig. Til nå har kravet for å nekte innløsning vært at festeinntektene måtte være en tidel av brutto omsetning, som er et langt høyere tall enn netto driftsresultat. Justisdepartementet legger til grunn for den nye forskriften at endringen bedre sikrer næringsgrunnlaget i landbruket og trygger bosettingen i sårbare områder. Unntaket fra retten til å innløse tomt forutsetter at bortfesterens eiendom er over 100 dekar og har minst 20 dekar dyrket mark. Videre må inntektene fra festetomtene være på mer enn 15.000 kroner i året.