Reinertsen bygger Informatikkbygg

Det er nå endelig avklart at selve byggearbeidene på Institutt for Informatikk 2 (IFI2) ved Universitetet i Oslo starter i mars. Statsbygg inngikk kontrakt med Reinertsen AS om bygningsarbeider på IFI2 15. januar.

Kontrakten omfatter selve råbygget, inklusive tak og tette fasader, og er på 252 millioner kroner. IFI2 er et nybygg for informatikkmiljøene ved UiO og har et gulvareal på 28.000 kvadratmeter. Det er Lund Hagem Arkitekter AS som har tegnet bygget. Den pressede markedssituasjonen i byggebransjen har påvirket både kontraheringen og fremdriften for IFI2. Tilbudene som Statsbygg har mottatt for bygningsarbeidene har ligget vesentlig høyere i kostnad enn de kostnadsrammer som er vedtatt for prosjektet. Dette gjelder både for råbygget og innredningsarbeidene. Forhandlinger med Reinertsen AS og godt samarbeid med arkitekt, rådgivende ingeniører og UiO har imidlertid ført til mer kostnadseffektive løsninger. Dette gjelder særlig endringer i bærekonstruksjoner og fasader. Statsbygg tar nå en kritisk gjennomgang også av byggets innredninger og tekniske anlegg med sikte på ytterligere kostnadsreduksjoner. Målet er å kunne gjennomføre prosjektet innenfor den kostnadsrammen som er vedtatt av Stortinget, til tross for et presset byggemarket, og at kostnadsreduksjonene ikke skal gå utover byggets størrelse eller funksjonalitet. De nødvendige forhandlingene har ført til at byggestarten har blitt utsatt i forhold til de opprinnelige fremdriftsplanene. I tillegg er aktiviteten i byggemarkedet så stor at leveringstider, spesielt på prefabrikkerte betongelementer, er vesentlig lengre enn hva som har vært vanlig. Dette medfører dessverre at det ferdige bygget blir noe forsinket. Opprinnelig var det antatt at bygget skulle være innflyttingsklart i begynnelsen av 2009. Ut fra dagens situasjon vil innflytting først kunne skje i begynnelsen av 2010.