Rehabiliterer Bergen museum

Statsbygg skal på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet planlegge og gjennomføre en rehabilitering av Bergen museum. Et skisseprosjekt er nå etablert.

Det er foreløpig ikke fastsatt noen kostnadsrammer og skisseprosjektet er forventet å være ferdig i januar 2012. Videre skal et forprosjekt gjennomføres og ferdigstilles sommeren 2012 før detaljprosjekteringen starter opp i januar 2014. Forventet byggestart er satt til oktober 2014. Med denne tidshorisonten forventes Bergen museum å stå ferdig rehabilitert våren 2017. Det jobbes med tiltak for om mulig å kunne ferdigstille deler av prosjektet tidligere.

– Vi er i en tidlig fase i prosjektet og mye er fortsatt uklart, men det er veldig gledelig at vi har fått klarsignal til å få starte opp arbeidet med å tilbakeføre bygget til sin opprinnelige stand, sier avdelingsdirektør Geir Hagehaugen Statsbyggs byggherreavdeling.

Bygningen, med interiør og utomhusanlegg er i Kunnskapsdepartementets forslag til Landsverneplan foreslått fredet, og skal derfor behandles som fredet. Første del av bygget ble tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong og sto ferdig i 1865. I 1896 ble det gjort en påbygging med to sidefløyer tegnet av arkitekt Hans Jakob Sparre. Totalt er bygget på 10 050 kvadratmeter.

– Målet er å rehabilitere bygningen med tanke på å bedre forholdene for museets formidlings- og publikumsrettede virksomhet og for møte- og seremonielle funksjoner for Universitetet i Bergen, sier Hagehaugen.