-Vi må bare berømme kommunene for innsatsen og for en effektiv planprosess, sier prosjekteringsleder Torbjørn Landmark og planleggingsleder Elsebeth Anicken Bakke. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR.

Reguleringsplanene for Nykirke-Barkåker vedtatt

19. og 20 juni 2018 behandlet Horten, Re og Tønsberg kommuner reguleringsplanene for bygging av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Planene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene.

Planene som er vedtatt omhandler nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg). Dette er en strekning på totalt 13,6 kilometer, med ny stasjon litt sør for Skoppum, ved Viulsrød. Dette blir en stasjon med stor innfartsparkering og gode forbindelser både til bilveier og gang- og sykkelveier.

Administrasjonssjef i Horten kommune, Ragnar Sundklakk, er glad for at kommunene og Bane NOR nå har landet en løsning for den nye jernbanen gjennom denne delen av vestfoldregionen.
-I prosjekter som dette, der flere parter og interesser er involvert, er det særlig viktig å kunne ha god dialog hele veien. Det opplever vi nå med Bane Nor. Jeg tror på en god gjennomføring og godt resultat til slutt, sier han.

Viktig brikke
Prosjektet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet og skal legge til rette for flere avganger og kortere reisetid. På Vestfoldbanen gjenstår det å bygge Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen for å få dobbeltspor hele veien fra Tønsberg til Oslo.

-Det er ikke til å unngå at vi i denne perioden vil merke byggeaktivitet, men gjennom planlegging og dialog videre håper vi at ulempene vil bli så små som mulig. I den andre enden får vi en framtidsrettet bane og en flott ny stasjon som sikrer god kommunikasjon i lang tid framover for denne delen av Vestfold, sier Sundklakk.

- Vedtakene er viktige for å rekke investeringsbeslutning i 2019 og ferdigstillelse i 2024, sier en lettet planleggingssjef, Elsebeth Anicken Bakke. Hun har fulgt prosjektet gjennom ild og vann siden planprogrammet ble fastsatt i 2014.

Høyt tempo – men god kvalitet
Siden 2014 har Bane NOR jobbet intenst med Nykirke-Barkåker, i tett samarbeid med de tre berørte kommunene. Kommunedelplanen, der trasévalget ble gjort, ble vedtatt i oktober 2016. Reguleringsplanen ble altså vedtatt av kommunene juni 2018.

- Det har vært en effektiv prosess, men det har aldri gått på bekostning av innholdet i planen. Vi har hatt hyppige arbeidsmøter med fagfolk i kommunene og andre etater for å oppdage og løse mulige problemer i startgropa. Vi har også hatt flinke rådgivere, berømmer Bakke.

Tidlig medvirkning

Prosjektet var tidlig ute og inviterte omgivelsene til å komme med innspill, gjennom samarbeidsgruppemøter med etater, interesseorganisasjoner, lag, foreninger osv.
I tillegg ble det avholdt åpne informasjonsmøter for alle som var interessert.

-Fordelen er at vi fikk mange verdifulle innspill i tidlig planfase, noe som gjorde at vi kunne gjøre justeringer. For eksempel fant vi en løsning for å opprettholde viktige skiløyper, forteller Bakke.