Reglene holder ikke

Reglene for offentlige anskaffelser var tema da statsråd Heidi Grande Røys møtte NHO og SBL. Leverandørmarkedet opplever en ensidig økende overføring av risiko i kontrakter med det offentlige.

De balanserte og rimelige standardkontraktene som er forhandlet frem blir ikke respektert. En samlet næring påpekte dette i sine høringsbrev i forbindelse med revisjonen av regelverket for offentlige anskaffelser sommeren 2005 og påpekte behovet for en skjerpelse i regelverket. Det ble understreket at departementets tidligere intensjoner om rimelige og balanserte kontrakter i regelverkets forarbeider fra 1997/98 ikke blir fulgt i praksis. Fornyings- og administrasjonsdepartementet sluttet seg til dette, og i april 2006 ble det i statsråd vedtatt en forskriftsbestemmelse som i større grad sikrer rimelige og balanserte kontraktsbestemmelser mellom det offentlige og private. Regjeringen bestemte så i november, etter reaksjoner fra oppdragsgiversiden, å reversere denne vedtatte bestemmelsen og kun opprettholde dagens regelverk. Regelverket trådte i kraft 1. januar 2007. SBL, EBA og NHO reagerte umiddelbart på endringen og saken fikk også oppmerksomhet i Stortinget. Representativ arbeidsgruppe I møtet sist uke redegjorde Finn Bergesen jr. for den uheldige praksisen og nødvendigheten av tiltak for å styrke lojaliteten til bruk av balanserte vilkår via kontraktstandardene. - Det bør nedsettes en representativ arbeidsgruppe fra både oppdragsgiver og leverandørsiden som ser på praksisen og kan foreslå tiltak. Et slikt arbeid bør forankres i departementet, sier han. - Vi mener at problemet er av betydelig karakter, sier Henrik Bjørge i SBL. Vi opplever vel at statsråden er lyttende med hensyn til problematikken, men uten å love noen umiddelbare tiltak. Et endelig svar vil statsråden gi skriftlig til NHO i nær fremtid, forsetter Bjørge. - Vi har et visst håp om at statsråden, etter fredagens møte, ser nytten med å løfte disse problemstillingene frem og legge forholdene til rette for en bedre praksis hos offentlig sektor. Vi er også åpne for å tenke tiltak utover regelverket, avslutter Bjørge. Den fjernede forskriften: ● «Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder skal disse brukes, med mindre konkrete forhold begrunner avvik fra standarden. Uansett skal ingen urimelig risiko overføres til leverandøren for forhold og hendelser som han ikke har noen kontroll over og der kostnads- og tidskonsekvensen ikke kan estimeres på forhånd.» ● I stedet vil den gamle gjelde: «Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. Med på møtet sist uke var adm.dir i NHO, Finn Bergesen jr., advokat Arnhild Dordi Gjønnes (NHO), Snorre Fuhr (EBA) og advokatfullmektig Henrik Bjørge fra SBL.