Regjeringen sier nei til wirerekkverk

Regjeringen opprettholder forbudet mot wirerekkverk på norske veier.

 

- Siden 2006 har det vært forbudt å bygge nye vegstrekninger med wirerekkverk. Forbudet opprettholdes fordi trafikksikkerheten ivaretas på en god måte med andre typer midtrekkverk, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet peker på flere faktorer som underbygger avgjørelsen om ikke å gjenåpne for bruk av denne rekkverkstypen:

• Motorsyklister, som er en svært ulykkesutsatt trafikantgruppe, opplever wirerekkverk som utrygt.
• Det finnes alternative rekkverkstyper som ivaretar trafikksikkerheten og som også kan benyttes på smale veier.
• Vedlikeholdskostnadene for wirerekkverk er høyere enn for andre rekkverkstyper.
• Det forelå en tverrpolitisk enighet om forbud i 2006, en enighet som synes videreført våren 2013 i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at Vegdirektoratet i 2011 foreslo å åpne for bruk av wirerekkverk i et begrenset omfang, i tillegg til andre endringer som gjelder bruk av midtrekkverk. Vegdirektoratet gjennomførte i 2012 en høring med forslag til endrede retningslinjer for bruk av midtrekkverk.