Illustrasjonsfoto.

Registrering av ledninger i grunnen kan gi milliardbesparelser

Ny rapport anslår at den potensielle verdien av å registrere og utveksle ledningsinformasjon vil ligge på mellom 135 og 370 millioner årlig.

Oslo Economics AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering av ledninger i grunnen.

Det anslås at potensielle nytteeffekter av registrering og utveksling av ledningsinformasjon er store, og at de ligger på mellom 135 og 370 millioner årlig.

Med en analyseperiode på 40 år tilsvarer dette en nåverdi på mellom 3,1 og 9,4 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Dette tallet inkluderer ikke nytteeffekter for beredskapsmyndigheter, næringsliv for øvrig og publikum som følge av bedre informasjon, færre gravearbeid og færre graveskader.

Selv om det er stor usikkerhet rundt anslagene, og det trolig ikke er mulig å oppnå full utnyttelse av nyttepotensialet, mener Oslo Economics AS det er overveiende sannsynlig at gjennomføring av tiltak vil være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ifølge en pressemelding ikke tatt stilling til innholdet i rapporten.

Den vil ifølge departementet inngå i det videre arbeidet med å utrede egnede tiltak for bedre registrering og utveksling av ledningsinformasjon til nytte for samfunnet.