Redusert utbytte og styrket egenkapital i Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Regjeringen forslår å justere utbyttet som Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S skal betale for 2004 fra 107 til 7 mill. kroner. Dette fremgår av høstens endringsproposisjon til statsbudsjettet 2005.

- Dette vil bidra til å styrke gruveselskapets egenkapital og likviditet. Selskapet vil gjennom dette være bedre rustet til å takle de økonomiske utfordringene som følge av brannen i Svea Nord, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen. Den 30. juli 2005 brøt det ut brann i Svea Nord-gruva. Dette har medført driftsavbrudd, ødeleggelser i gruveanlegget og tap av utstyr. Brannen har påført gruveselskapet et merkbart økonomisk tap, og den likviditetsmessige situasjonen vil være anstrengt langt inn i 2006. Brannen synes imidlertid bare minimalt å ha påvirket kullreservene slik at det er gode muligheter for videre drift. - Å styrke selskapets soliditet er uttrykk for det aktive eieransvaret regjeringen vil ha, sier Eriksen. Vi ønsker gjennom dette å trygge grunnlaget for videre drift i Svea. I statsbudsjettet for 2005 er det lagt til grunn et aksjeutbytte fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S på 107 mill. kroner for regnskapsåret 2004. Selskapets generalforsamling vedtok tidligere i år at utbyttet skulle utbetales 15. september 2005. Nærings- og handelsdepartementet har tidligere i høst gitt selskapet utsettelse med betaling av aksjeutbyttet til 20. desember 2005. Fra departementets side ble det da understreket at en endelig avklaring av utbyttespørsmålet vil måtte sees i sammenheng med vurderingene rundt en samlet finansiell løsning for Store Norske.