Rådgivende ingeniør VVS med erfaring søkes til spennende kompetansemiljø

Den beste arbeidsplassen er den som fungerar som vidareutdaning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du gjer også. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg, me er heim for menige og befal og me medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.

Firma Forsvarsbygg futura
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør, og forsvarssektorens egen eigedomsekspert. Ingen kan meir enn oss om Forsvarets særskilde behov. Vi byggjer og tar hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg, vi er heim for meinige og befal, og vi bidrar til trivnad på tusenvis av arbeidsplassar.

Regjeringa etablerte i 2012 eit nasjonalt kompetansesenter for beskyttelse og sikring av statens eigedommar, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykkar, terrorhandlingar, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Kompetansesenteret er organisert som ein egen eining i Forsvarsbygg futura, og er eit oppdragsfinansiert rådgevingsmiljø. Ambisjonen for senteret er å være landets leiande miljø for å utvikle kunnskap og løysingar for sikring av EBA som bidrar til eit tryggare Noreg. Senteret jobbar med risikovurderinger, sikkerhetsrådgjeving, planlegging og prosjektering av beskyttelses- og sikringstiltak samt forsking og utvikling.

Vi søkjar 1 rådgjevande ingeniør VVS.

Kompetansesenteret arbeidar med tverrfagleg prosjektering og drivar planlegging og prosjektering i alle faser, frå idè/ behov, via skisse/ forprosjekt til detaljering og oppfølging i byggjefasen. Vi ønskjer å styrke vårt fagmiljø med ein erfaren VVS- ingeniør. Kandidatar bør ha erfaringsbakgrunn som vil gi sentral godkjenning innan fagområdet samt erfaring frå rådgjevingsbransjen med prosjektering av ulike typer VVS- anlegg.

Les meir om Nasjonalt kompetansesetner for sikring av bygg på våre hjemmesider og les gjerne denne artikkelen: http://www.samfunnssikkerhetnorge.no/beredskap/sikrer-statlige-bygg-mot-terrorangrep

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal være prega av tverrfaglegheit, mangfold og likestilling. Vi ynskjer difor ei verksemd hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ynskjer å knyte til oss nye medarbeidare som kan påverke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlege og faglege kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentleghetslovas bestemmelser - jfr spesielt Offentleghetslovas § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging og prosjektering av små og store oppdrag innanfor VVS- faget med spesielle krav til beskyttelse og sikring samt forsvarsspesifikke anlegg. Noko prosjektering av generell EBA må også påregnes.
 • Varierte arbeidsoppgåver i alle planfaser, hovudsakleg med forprosjekter og detaljprosjektering av VVS-anlegg og oppfølging i utførelsesfasen.
 • Sikkerhetsrådgiver med et VVS- fagleg perspektiv i prosjekter som har spesielle beskyttelses- og sikringsbehov.
 • Ansvarleg prosjekterende innanfor ditt fag
 • Prosjekteringsgruppeledelse kan være aktuelt.
 • Bidra i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjonar

 • Erfaren ingeniør eller sivilingeniør innen VVS-faget.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, skriftleg og munnleg.
 • Benytte ulike dataverktøyer, som til dømes MagiCad, revit mep, ISY G-prog og Calcus , Simien mm.
 • Kandidatar må ha god vandel og kunne sikkerheitsklarerast til strengt hemmelig

Eigenskapar

 • Tek initiativ og ansvar
 • Gode samarbeidsevnar og evnar til å jobbe sjølvstendig
 • Strukturert arbeidsform
 • Gode kommunikasjonseigenskapar

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Løn som overingeniør/ senioringeniør (kode 1087/ 1181) iht Statens lønnsregulativ
 • Vi kan tilby gode mogelegheiter for utvikling og spesialisering i eit robust prosjekterings- og forskingsmiljø med landets fremste kompetanse på fysisk sikring
 • Tverrfagleg prosjekteringsmiljø
 • Sosialt og hyggjeleg arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gunstige boliglån i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Bedriftshelseteneste
 • Gode velferdsordningar
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Alf Morten Nøstvold

Leiar prosjekteringsavdelingen

Telefon

986 62 640


Vis flere stillinger: