Rabatter hindrer satsing på fornybar energi

Nettselskapene leverer hvert år strøm tilsvarende åtte Alta-kraftverk til sterkt reduserte priser. Strømrabatter på flere hundre millioner kroner hindrer satsning på fornybar energi, mener bioenergi-bransjeni følge Nationen.

Årlig leveres omlag fire TWh strøm til sentralvarmeanlegg i både husholdninger og private og offentlige virksomheter til sterkt reduserte priser. Alle som har både elektrisk varmesentral og et brenselsfyrt alternativ (i all hovedsak en oljefyr) kan nemlig kreve betydelig redusert nettleie dersom de inngår avtale om å koble ut elkjelen på ordre fra nettselskapet. Ødelegger for bio Denne ordningen fungerer som en indirekte subsidiering av strøm til oppvarmingsformål, og er direkte ødeleggende for konkurranseevnen til fornybar energi som blant annet bioenergi. Det mener bioenergiaktører som sliter med å komme inn på det tunge varmemarkedet. Det er stor variasjon i hvor mye nettselskapene gir i rabatt til kunder som inngår avtale om såkalt utkoblbar forbruk. En gjennomgang av nettariffene til Agder Energi, Trondheim Energiverk, Skagerak Energi og Midt-Telemark Energi viser at differansen mellom den ordinære nettariffen og de rabatterte tariffene er på om lag 15 øre per kilowattime. I så fall gis det rabatter på om lag seks hundre millioner kroner til elektriske kjeler rundt om i landet. - Foreldet - Denne ordningen er det største hinderet for å få fart i utbygging av miljøvennlig bioenergi i Norge, sier daglig leder Aasulv Løvdal i Norsk Biobrensel i Åmli i Aust-Agder. Han, som også sitter i styret i Norsk bioenergiforening (Nobio), peker på at denne særnorske ordningen i sin tid ble innført i en situasjon det var overskudd på elektrisk kraft i Norge, og at dette var en hensiktsmessig måte å utnytte ledig kapasitet på. - I dag er situasjonen snudd på hodet. I et normalår er vi nå avhengige av å importere elektrisk kraft. Dermed er dette en foreldet ordning som snarest bør avvikles, sier Løvdal. Resultatet av ordningen med redusert nettleie innebærer en kraftig forverring av konkurransevilkårene for bioenergi på det som skulle ha vært selve kjernemarkedet - nemlig varmesentraler der det allerede er installert systemer for vannbåren varme. - Innenfor denne differansen på 15 øre er det et stort konkurranserom for bioenergi. Vi ville hatt en helt annen konkurransekraft uten denne ordningen, sier Løvdal.