Pliktige el-sertifikater

Olje- og energidepartementet arbeider for å innføre et felles elsertifikatmarked med Sverige fra 1. januar 2007. Elsertifikatmarkedet vil være et støttesystem for å øke produksjonen av fornybar elektrisitet.

Fra svensk side har man tatt sikte på å ha et pliktig elsertifikatmarked klart fra 1. januar 2007. Dette blir dermed oppstartsdatoen for et felles marked, som ble utsatt med ett år i forhold til departementets tidligere planer. Sverige sendte en promemoria om endringer i lag om elcertifikat på høring i juli 2005. I promemorian foreslås det blant annet endringer som legger til rette for et felles elsertifikatmarked. Departementet sendte 24. november 2004 et utkast til lov om pliktige elsertifikater på ekstern høring. Lovforslaget legger til rette for et felles elsertifikatmarked med Sverige. Departementet tar sikte på å legge frem en odelstingsproposisjon på et tidspunkt som er koordinert med beslutningene i Sverige. I lovforslaget er det foreslått at all produksjon av fornybar elektrisitet fra anlegg med byggestart etter 1. januar 2004 skal få elsertifikater. Anleggene skal få elsertifikater i 10 år. Et felles marked med Sverige gir mulighet til å utnytte landenes naturgitte fortrinn for etablering av fornybar elproduksjon. Gevinstene ved en internasjonal ordning vil bli større jo flere land som slutter seg til. Formålet med et elsertifikatmarked er å stimulere til økt utbygging av fornybar elektrisitetsproduksjon. I et elsertifikatmarked blir produsentene av fornybar elektrisitet tildelt elsertifikater og forbrukerne må betale for en viss mengde elsertifikater. Salget gir produsentene en inntekt i tillegg til inntekten fra salg av elektrisitet som motiverer til å bygge ut fornybar elektrisitet.