Planleggingsledere (Arealplanleggere) - InterCity

I gjeldende Nasjonal transportplan er det lagt opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdigstilt til 2024, og hele IC-nettet skal planlegges med sikte på sluttføring innen 2030. Gjennom IC-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

FirmaJernbaneverket
FylkeOslo
Søknadsfrist25.09.2016

Nå søker vi etter planleggingsledere (arealplanleggere) InterCity som vil være med å bidra i gjennomføringen av Norges største samferdselsprosjekter.

Som planleggingsleder vil du ha en sentral rolle i arbeidet med kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning, og du vil få ansvar for at det formelle plandokumentet er et hensiktsmessig verktøy for videre planlegging. Arbeidet medfører utstrakt kommunikasjon med både planmyndigheter og andre offentlige og private aktører, og du vil ha ansvar for å skape og delta i gode medvirkningsprosesser.

Prosjektet vil legge til rette for en viktig utvikling i de byer og tettsteder som får nytte av et forbedret togtilbud og nye muligheter for by- og tettstedsutvikling.

Planleggingsleder vil inngå i et team av planleggere som vil ha ansvar for oppstart og gjennomføring av planleggingsprosessen etter plan- og bygningsloven, herunder arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning.

Planutfordringene er knyttet til å skape gode tekniske løsninger samtidig som viktige samfunnshensyn som blant annet byutvikling, kulturminner, naturmiljø og naturressurser skal ivaretas.

Stillingen rapporterer til Planleggingssjef for respektive strekning.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av planarbeidet sammen med strekningens øvrige planleggingsledere
 • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
 • Tilrettelegge for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen. Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av kommunedelplan, KU, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver.
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet ihht kontrakt.
 • Inngå i planleggingssjefens team sammen med øvrige planleggingsledere, prosjekteringsledere og prosjektmedarbeidere
 • Oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden.

Kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av store byutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak.
 • Kunnskap og interesse for samspillet mellom jernbaneutbygging og byutvikling. Det er ønskelig med erfaring fra prosessledelse.
 • Høyere utdanning innen arealplanlegging, siv.ing/ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Minimum tre års erfaring fra planprosjekter
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk
 • Arkitekt / Design

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for planprosesser, styring av store prosjekter, kollektivtransport og miljø, byutvikling og kommunikasjon
 • Du ønsker å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Du er samfunnsengasjert, strukturert, og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • P.t. betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog
 • Muligheter for prosjektkontor innenfor planstrekningen

Stillingen lønnes etter stillingskode 1087 overingeniør / 1181 senioringeniør, fra kr 577 400 til kr 785 000.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadene behandles fortløpenende og søknaden registrerer du elektronisk via link på denne siden

Bane NOR SF ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Jernbaneinfrastrukturforetaket som skal være operativt fra 1. januar 2017, vil få ca 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo. I 2016 er det bevilget i overkant av 18 mrd. kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 mrd. kroner til prosjektinvesteringer. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Ønsker du nærmere informasjon om foretaket denne stillingen blir en del av, anbefaler vi at du tar en titt på følgende side: http://jernbanereformen.regjeringen.no/

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo: Knut Hauge, Prime People (+47) 93 211 972
Ole Jan Rimstad, Partner Prime People HR Solutions AS (+47) 99593014

Vis flere stillinger: