Prosjektleder Trond Moengen i Pilot-E håper på stor interesse rundt den nye utlysningen.

Pilot-E: Håper på stor interesse fra byggenæringen i ny søknadsrunde

Pilot-E, som er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, er nå ute med en ny søknadsrunde der man ser på prosjekter inn mot en utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

Gjennom denne søknadsrunden, som er den fjerde Pilot-E-utlysningen i rekken, stiller man med hele 120 millioner til prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for en utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

– Målet med Pilot-E er å få opp farten i teknologiutviklingen gjennom helhetlige prosjekter, involvering av et bredt spekter av aktører fra forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører som må samarbeide for å realisere nyskapende løsninger, sier Trond Moengen, prosjektleder for Pilot-E.

Ny runde
Pilot-Es utlysning i 2017 mobiliserte flere konsortier med løsninger for utslippsfri anleggsvirksomhet. Nå ønsker de å sette ytterligere fart på bransjen og etterspør innovative prosjekter som presenterer løsninger for direkte reduksjon av klimagassutslipp knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet.

– Prosjektene må innebære betydelig nytenkning, gjerne både innen teknologi, logistikk og samarbeid, sier Moengen, som har styrt Pilot-E-satsingen siden oppstarten. Han er godt fornøyd med hva man har fått ut av tidligere utlysninger – og nå håper han sektoren igjen kjenner sin besøkelsestid.

En betydelig andel av utslippene i Norge er knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet. For å få ned utslippene er det nødvendig å erstatte fossilt drevne bygg- og anleggsmaskiner med utslippsfrie.

– Videre reduksjoner av klimagassutslippene krever at aktørene innoverer i selve bygg- og anleggsprosessen, for eksempel gjennom prefabrikasjon, industrialisering, nye logistikkløsninger som gir redusert transportomfang eller ved at aktører samarbeider på en annen måte enn i dag. Vi tror det fortsatt er et stort potensiale innen byggenæringen til å gjøre ytterligere forbedringer, og vi håper vi kan få inn flere forslag til prosjekter hvor nye momenter og en stor grad av nytenking er til stede, tilføyer Moengen.

– Næringen er blitt flinkere
Han mener byggenæringen er bitt langt flinkere de senere årene til å tenke nytt – og til også å bli med i denne typen utviklingsprosjekter.

– Tidligere var kanskje aktørene innen bygg og anlegg litt redde for å gå denne innovasjonsveien, men det er flere selskaper som har gått foran og brøytet vei – i tillegg ser vi at flere bestillere inn mot denne sektoren ønsker å gå foran, blant annet Oslo kommune, legger Moengen til.

– Nå er det to år siden den frøste runden inn mot byggenæringen i Pilot-E, og vi ser at det er stor interesse til å bli med i denne typen prosjekter. Vi tror at mange nå ser at de risikerer å bli utkonkurrert om de ikke henger med i utviklingen, sier Moengen.

Han mener det er viktig at de som ønsker å søke om støtte ser på mer enn bare maskinbruken.

– Vi snakker her om moderne teknologi, logistikk og samarbeid med andre ledd i og utenfor verdikjeden i næringen. Når vi vurderer de ulike søknadene vil for eksempel potensiale til å bli tatt i bruk og en mulig oppskalering at satsingen være viktige kriterier å vurdere. I tillegg må man selvsagt ha gode planer rundt konseptet – og at det er viktig å ha med en sluttbruker som ønsker å ta løsningen i bruk, påpeker han.

Målet med utlysingen er rett og slett å få ned det direkte utslippet innen denne sektoren.

– Det er fortsatt et stort potensiale i byggenæringen, mener Moengen.

Prosjektene som når opp i konkurransen vil omfatte helhetlige utviklingsløp fra forskning til og med uttesting av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold. Et Pilot-E-prosjekt er sikret finansiering med relevante virkemidler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova i de ulike stadiene av utviklingsløpet, forutsatt at prosjektene tilfredsstiller kriteriene som er satt for hver milepæl.

Helt konkret må søknadene som skal behandles inneholde en beskrivelse hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forskningsaktiviteter. Man må også ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet frem til markedsklart produkt eller løsning, og man må ha et forsert utviklingsløp og være gjennomført innen tre år.

Det har som regel vært med 8-10 prosjekter i de tidligere rundene, og man håper på mellom 5-10 prosjekter også i år.

Søknadsfristen er allerede 25. september 2019.