Langøyene. Foto: EBY

Oslo kommune søker entreprenør til unikt prosjekt i Oslofjorden

Det nedlagte deponiet på Langøyene skal sikres og øya skal tilrettelegges bedre for rekreasjon for byens voksende befolkning. Til dette arbeidet er Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) nå på jakt etter en entreprenør med kompetanse til å håndtere dette unike miljø- og oppryddingsprosjektet i indre Oslofjord med oppstart i 2019.

EBY inviterer bransjen til å delta i anbudskonkurranse for arbeidene på Langøyene. Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise.

- Dette blir en spennende prosess hvor samspillsmodellen skal sikre at entreprenørens fagekspertise skal samvirke med Oslo kommunes miljø- og deponikompetanse for å oppnå et best mulig resultat sier Steinar Sidselrud, prosjektansvarlig i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Det er gjennomført en KVU og et forprosjekt for Langøyene, og begge har gjennomgått nødvendig kvalitetssikring. Arbeidet som skal utføres er unikt og sikring av et nedlagt avfallsdeponi til sjøs krever spesielle tiltak og et litt annet fokus enn tilsvarende tiltak på land. I planleggingsfasen har det blitt tydeliggjort at tett kontakt mellom oppdragsgiver og utfører er en forutsetning for et vellykket prosjekt.

- Gjennom planleggingen av prosjektet har vi kommet frem til at samspillsmodellen vil egne seg i dette prosjektet. Det har vi også fått bekreftet gjennom dialog med markedet forteller Steinar Sidselrud.

EBY har hatt to dialogkonferanser og har mottatt nyttige innspill og råd som er tatt med inn arbeidet. Via kontakt med markedet er etaten trygg på at det er flere aktører som har kompetanse, evne og lyst til å gjennomføre dette viktige prosjektet med sterk miljøfokus.
For å sikre gode løsninger og best mulig utnyttelse av kompetanse, ønsker EBY å utarbeide deler av detaljprosjekteringen, inkludert miljøtiltakene, i samspill med entreprenøren. Her blir det viktig å optimalisere prosjektet med tanke på kvalitet og kostnad. Gjennomføringsfasen utføres som en ordinær totalentreprisekontrakt med utgangspunkt i NS 8407, med samspillstillegg.

Selve tiltakene består i grove trekk av:

-Tildekking av deponiet på land

-Tildekking av deponiet under vann

-Errosjonssikring av deponiet

-Etablering av ny kai for rutebåten/servicekai

-Etablering av ny VA-løsning, samt nytt strøm- og telenett

-Reetablering av eksisterende bebyggelse på deponiet

-Etablering av kunstig rev

Konkurransen er kunngjort i Doffin og TED-databasen: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-328299.
Oppstart av entreprisen er i mai 2019. Gjennomføring av tiltak starter etter sommersesongen 2019 og skal ferdigstilles til 2. kvartal 2021.

Fristen for å levere forespørsel om å bli prekvalifisert er satt til 13.12.2018 kl. 14.00.