Opprettholder olje- og gassanslag

Oljedirektoratet opprettholder tidligere anslag på hvor store utvinnbare olje- og gassressurser som finnes på norsk sokkel.

Samtidig lanseres et nytt og ambisiøst mål for utvinningen av olje. Direktoratet la mandag fram sin ferske ressursrapport for norsk kontinentalsokkel. Rapporten presenteres annethvert år, og i årets rapport opprettholdes de tidligere estimatene for ressurser på sokkelen. Totalt forventes de utvinnbare olje- og gassressursene å være 12,9 milliarder kubikkmeter oljeekvivalenter. Men tallene er usikre og varierer mellom et høyt og lavt anslag på henholdsvis 16,3 milliarder og 10,6 milliarder. I rapporten understrekes det at arbeidet med å få mest mulig ut av feltene på en lønnsom måte er en av de største og viktigste utfordringene nå. Et ambisiøst mål i rapporten er at oljereservene de neste ti årene skal øke med fem milliarder fat, tilsvarende 800 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter. Reserver er ressurser som er i produksjon eller som det eksisterer godkjente planer for å utvinne.