Ønskjer du å jobbe som landmålar?

Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag for politiske avgjerder og set dei ut i livet. Vi er ein stor samfunnsaktør med over 6000 engasjerte medarbeidarar med brei kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regionar.

FirmaStatens vegvesen Region vest
FylkeSogn og Fjordane
StedLeikanger
Søknadsfrist10.10.2014

I Statens vegvesen Region vest ved Eigedomsseksjonen har vi ledig 2 stillingar som landmålar med kontorstad på Leikanger.

Eigedomsseksjonen har ansvar for landmåling og grunnerverv i Statens vegvesen. Seksjonen har om lag 50 medarbeidarar og har kontorstad i Stavanger, Haugesund, Bergen og Leikanger. Om lag 20 medarbeidarar har landmåling som hovudoppgåve.

Arbeidsoppgåver:

Dei som vert tilsette vil få utfordrande, varierte og sjølvstendige oppgåver innan landmåling. Aktuelle oppgåver er eigedomsmåling, utstikking, måling av terrengmodell og grunnlagsnett og kontrollmåling. Eigedomsmåling inneber også gjennomføring og styring av oppmålingsforretning etter matrikkellova. I tillegg vil det verta arbeid med å ivareta Statens vegvesen sine eigedomsinteresser i delingssaker og andre nabotilhøve.

Kvalifikasjonskrav:

I utgangspunktet vil vi ha søkarar med høgare utdanning innan fagområdet, men har du lang og relevant erfaring innan fagområdet, og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast. Det er ønskjeleg med erfaring innan landmåling, men vi vil også oppmoda nyutdanna til å søkja. Søkjar må ha førarkort for personbil.

Seksjonen har mykje kontakt med eksterne aktørar, og vi legg vekt på gode samarbeidsevner, sjølvstendig og systematisk arbeidsform og god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne. Vi ønskjer at du er initiativrik, engasjert og resultatorientert og vil bidra til eit godt arbeidsmiljø.

Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ønskjer vi ei autorisert oversetjing av dine papir og ei godkjenning frå NOKUT ( www.nokut.no).

Vi tilbyr:

Vi kan tilby utfordrande, varierte og sjølvstendige arbeidsoppgåver innan landmåling med gode moglegheiter for fagleg utvikling. Fleksibel arbeidstid. Gode og engasjerte kollegar og godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr løn etter nærare avtale i høve til etaten sin lønspolitikk. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.

Ein god og mangfaldig arbeidsplass:

Statens vegvesen er ein arbeidsgjevar som er oppteken av tydlege og trygge rammer for våre medarbeidarar. Vi har eit regelverk som sikrar medarbeidarane sine rettar, og sjølv om det til tider er hektisk hos oss og arbeidsmengda kan vere stor, legg vi vekt på at ein har høve til fleksibel arbeidstid. Vi ønskjer at du skal kunne kombinere jobb og fritid på ein god måte.

Statens vegvesen er oppteken av mangfald, og vi oppmodar difor alle som er kvalifiserte, til å søke jobb hjå oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal, geografisk eller etnisk bakgrunn. Vi tilpassar sjølvsagt arbeidsplassen om det er behov for det.

Det vert gjort merksam på at opplysningar om søkjar kan bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjar varslast om dette.

Søk her

Kontaktpersonar:

Odd-Sverre Johansen

tlf: +47 57655774

mob: +47 95191913