Ombruk og resirkulering av fremtidens ressurser

I all tid fremover vil det være behov for å bygge nye konstruksjoner i ulike former rundt om i hele verden. Samtidig er det en knapphet på byggematerialer og ressurser til å realisere disse prosjektene. I tiden fremover vil det derfor være helt avgjørende med et helt annet fokus på gjenbruk og ombruk enn hva vi ser i dag.

Dette er naturligvis situasjonen også her hjemme i Norge. Listen over ønskede og kommende planlagte prosjekter er lang, og det vil alltid være behov for å bygge nye samt fornye eksisterende bygg og annen infrastruktur. Men dette krever også store ressurser, og utgjør et betydelig inngrep i verdens klimapåvirkning. Det jobbes hele tiden med å redusere denne klimapåvirkningen, og innen en rekke områder har man kommet langt. Man kan faktisk si at overraskende mye er gjort og gjennomført på relativt kort tid. Det ser vi ikke minst her i Norge. Når man setter krav og verdikjedens aktører prioriterer dette arbeidet, får det umiddelbart effekter.

Men det gjenstår selvsagt mye arbeid innen dette feltet, ikke minst med tanke på hvilke materielle ressurser som legges i utbyggingene vi foretar oss. Her i Norge er det ikke knapphet på mange av ressursene som trengs for å realisere et bygg eller en vei, ennå. Men det vil kunne komme, og vi vil i større grad enn nå påvirkes av hvordan dette bildet utvikler seg rundt om i verden. For det vil utvilsomt bli en langt større knapphet på ressursene enn hva vi ser nå. Verdens beholdning av materialer som stein, grus og artikler som trengs for å fremstille våre byggematerialer er begrenset. Det vil bety at det vil komme et tidspunkt der det vil bli langt vanskeligere å få fatt i disse materialene, og langt dyrere. Kravene rundt næringens totale virksomhet vil også bli langt strengere regulert, noe som gjør at forutsetningene vil endre seg dramatisk.

Derfor er mann også nødt til å gjennomføre grep for å endre på hvordan dette skal utvikle seg videre. Man kan dermed ikke minst se på hvordan man skal realisere prosjektene og i hvilke former. Men et av de viktigste virkemidlene man kan i bruk i en slik utvikling er å satse langt mer om ombruk og gjenbruk av materialer. Det finnes en enorm ressurs i det som allerede er bygget. Opp gjennom årene er disse ressursene i hovedsak kjørt rett på dynga når et bygg blir revet. Dette vil ofte være å kaste fullt brukbare byggematerialer og knappe ressurser i søpla – selv om de representerer store verdier. Dette kan vi ikke fortsette med.

I løpet av de senere årene har vi sett en stor utvikling innen dette arbeidet. Mange har arbeidet mye for i større grad å kunne gjenbruke eller ombruke deler av disse materialene. Innen visse områder har man også kommet ganske langt i et slik arbeid, men det gjenstår også mye arbeid innen denne utviklingen. Noe av utviklingen er dessverre stoppet, eller i beste fall forsinket, av et byråkrati og et sett regler som gjør at ombruk eller gjenbruk av gode materialer i praksis ikke lar seg gjøre. Det finnes en rekke krav som skal tilfredsstilles når vi skal realisere våre bygg eller infrastruktur, og dette er selvsagt både nødvendig og viktig. Vi skal se til at vi bygger sikre og varige konstruksjoner, og da må man passe på at det brukes gode og ikke minst godkjente byggematerialer. Men dette kan også se ut til å ha blitt brukt imot å kunne ta i bruk allerede brukte materialer, som nå kanskje fremstår i en noen annen form eller tilstand enn tidligere. Det er derfor jobbet med å kunne dokumentere tilstanden til og kvaliteten på byggematerialene som hentes fra allerede realiserte konstruksjoner. Men man har likevel hatt utfordringer med å ta disse i bruk. Heldigvis ser man nå en bedring innen dette arbeidet, og at gjenbrukte og ombrukte materialer blir godkjent. Men her må man få til en ytterligere fortgang i arbeidet. Legg opp til enda mer testing og øving – og se til at man i større grad bruker faktiske prosjekter til dette arbeidet.

Det meste av erfaring man har høstet så langt viser at vi som regel i større grad enn man tror kan benytte allerede brukte materialer i bygging av nye konstruksjoner. Nå er det derfor viktig at erfaringen fra testingen som hele tiden gjennomføres tas inn i ulike regelverk og standarder – og at man ser til at dette tas i bruk, og ikke minst at byggherrene i enda større grad stiller krav om at det skal bygges med brukte materialer.

Denne utviklingen kommer til å gå fort, og her er det viktig at Norge ligger helt i front. Vi har alle forutsetningene som skal til for å lyktes i et slik arbeid. VI har ressursene og kunnskapen som skal til – og det kan ikke være noen unnskyldning at vi i hovedsak har god tilgang til «ferske» byggematerialer med tanke på hva naturen har gitt oss av muligheter. Her må vi i langt større grad bruke av det vi allerede har bygget – og det gjelder både selve de naturlige byggematerialene, - men også hvordan disse er satt sammen i ulike komponenter.