Om skatt på gevinst ved salg av tomter

På bakgrunn av en del nyhetsoppslag om reglene for gevinstbeskatning av tomter, er det behov for en presisering heter det i en melding som er lagt ut på Norge.no.

For personlige skattytere som selger tomt utenfor næring er det ingen endringer. Dette betyr at satsen på 28 prosent for skatt på gevinst videreføres for inntektsåret 2006. For personlig næringsdrivende som selger tomter i næring, blir det en økning i beskatningen fra og med 1. januar 2006. Det nye er at gevinst som realiseres etter årsskiftet, og som gjelder salg av tomter fra enkeltpersonforetak, kan inngå i beregningen av personinntekt. Personinntekt er grunnlaget for utlikning av toppskatt og trygdeavgift og kommer i tillegg til skatt på alminnelig inntekt. Skatt på alminnelig inntekt er 28 prosent mens skatt på personinntekten vil variere avhengig av den enkelte skattyters inntektsforhold. Om gevinst ved salg av tomten vil inngå i beregningen av personinntekten vil være avhengig av om det solgte areal kan anses å ha virket i virksomheten og om tomten kan sies å inngå i en næringsvirksomhet. Eksempel på tomt som har virket i virksomheten: Tomt fra en jordbruksvirksomhet hvor det avståtte areal er dyrket mark. Eksempel på tomt som ikke har virket i virksomheten: Festetomt fra en jordbruksvirksomhet. Om eventuelt salg av hyttetomter er å anse som næringsvirksomhet i seg selv må vurderes konkret. I vurderingen legges det blant annet vekt på hvor stor aktivitet som utføres, om aktiviteten tar sikte på å ha en viss varighet, om den er egnet til å gi overskudd og om den drives for skattyters regning og risiko.