Oljeutslipp: Mindre usikkerhet i Lofoten og Barentshavet

Selv med en sterk økning i petroleumsaktiviteten og skipstransporten i Barentshavet og Lofoten, vil faren for akutte oljeutslipp være mindre her enn i andre deler av norskekysten.

Det er konklusjonen i en rapport som Kystverket, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, SFT og Sjøfartsdirektoratet har sendt til styringsgruppen for en helhetlig forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet. Føre-var I rapporten pekes det samtidig på at usikkerheten knyttet til virkningene av en eventuell oljeulykke er større i dette området enn i andre deler av norskekysten. Derfor må forvaltningen av området baseres på føre-var prinsippet, heter det i rapporten. Dersom føre var-prinsippet skal legges til grunn i Barentshavet, betyr det at det ikke kan tas noen beslutning om oljevirksomhet her før de store kunnskapshullene om området er tettet. Det betyr at forvaltningsplanen for Barentshavet må utsettes, slik at myndighetene kan gjennomføre den forskningen deres egne fagetater har etterlyst, sier nestleder Bård Lahn i Natur og Ungdom til NTB. Utslipp fra skip Arbeidsgruppa har sett på mulige årsaker til oljeutslipp, og gjennomfører en faglig drøfting av risikoen. Arbeidsgruppen mener den ikke har grunnlag for å gjøre tallfestede sammenligninger av miljørisikoen ved akutt oljeforurensning mellom skipsfarten og petroleumsvirksomheten. I rapporten konkluderes det likevel med at skipsfarten «representerer en betydelig høyere miljørisiko med hensyn til akutte oljeutslipp enn petroleumsvirksomheten.» Mindre risiko Rapporten konkluderer også med at de planlagte tiltakene for å føre oljefrakten fra Russland lenger ut fra land vil redusere risikoen for oljeutslipp som når kysten i 2020 sammenlignet med 2003. I denne beregningen har arbeidsgruppa lagt inn følgende forutsetninger: * 57 millioner tonn råolje skipes ut fra Russland hvert år (mot ca. 12 millioner tonn i fjor). 70 prosent av denne oljen leveres til Europa med 100.000-tonnere. * Produksjonen fra gassfeltene Snøhvit og Stockman genererer 240 anløp av LNG skip og 100 anløp av LPG-skip i året. * Norge eksporterer gass fra ett felt på Nordland I og olje fra tre felt i Lofoten/Barentshavet. * Lastede oljetankskip går 35 nautiske mil fra kysten i 2020 i etablerte farleder, mot 12 nautiske mil i dag. Sårbart Bellona-leder Frederic Hauge tar rapporten til inntekt for at området Lofoten/Barentshavet likevel er så spesielt at det må unntas fra petroleumsvirksomhet. Denne rapporten dokumenterer at det er kunnskapshull i virkningene av eventuelle utslipp. Generelt er økosystemet i Barentshavet mer sårbart enn andre steder langs kysten, sier Frederic Hauge til NTB.