OL en unik mulighet for norsk byggenæring

I debatten som nå pågår i forkant av folkeavstemningen om hvorvidt Oslo skal søke om Vinter OL 2022, har det vært lite fokus på de mulighetene et OL vil gi for næringslivet generelt og norsk byggenæring spesielt.

Om forfatterne

Petter Eiken - siv. ing. og styreleder
Halvard S. Kilde - adm. dir. Metier

OL arrangeres primært for idrettslige formål, men det er ingen tvil om at et slikt prosjekt har betydelige ringvirkninger for samfunnet generelt og byggenæringen spesielt.

Olympiske og paralympiske leker er et stort og krevende arrangement som er avhengig av kompetente mennesker og moderne teknologi både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Dette gjør lekene til en potensiell unik arena for læring, forskning og utvikling innen bygge- og anleggsbransjen. Eksempler: det skal bygges nærmere 150 000 kvm deltagerlandsbyer, det skal bygges 75 000kvm mediesenter, det skal bygges 7 ishaller og nye skianlegg. For byggenæringen vil dette være en unik mulighet til å sette i gang et felles forbedringsprosjekt. Et OL gir tvinger oss til å fokusere innsatsen på prosjekter som må være ferdig til OL ilden tennes – forsinkelser er uaktuelt. Prosjektene vil ha stor verdi for samfunnet i etterkant og for de aktørene som er involvert i byggingen.

Økt konkurranse utenfra
Siden år 2000 har aktiviteten i bygg- og anleggsnæringen i Oslo vært stigende, med unntak av årene under finanskrisen (2008 – 2010). Aktiviteten i dag er på høyde med toppåret i 2008. I det øvrige Europa er bildet det motsatte, der er aktiviteten nå på sitt laveste på 10 år. Dette gjør at store Europeiske aktører nå forsøker å etablere seg i Norge.

Bakgrunnen for kommentaren innledningsvis om at vi nå må bruke et OL til viktige forbedringsprosjekter, er det faktum at det i bygg- og anleggsnæringen har vært en reduksjon i produktiviteten fra år 2000 og fram til i dag. Dette i motsetning til andre sektorer som har opplevd en produktivitetsforbedring i samme periode. Timingen for byggingen av de anlegg og deltagerlandsbyer som skal bygges i årene fram mot OL er veldig god for å kunne iverksette program med sikte på å øke effektiviteten og norsk konkurransekraft i denne type prosjekter.

OL vår store mulighet
OL vil gi oss muligheten til å etablere programmer som tar sikte på å:

* Utvikle nye samarbeidsformer og kontraktsformer for å sikre at alle yter til felles beste. Bransjen er fragmentert med mange ledd (rådgivere, arkitekter, entreprenører og leverandører). Vi må utvikle en samarbeidsform som belønner det å gjøre de andre partene gode og der byggherrene bruker den unike kunnskapen de store leverandørene sitter med!

* Utvikle enhetlige og brukervennlige rammeverk for gjennomføring av prosjekter. Dette er avgjørende for å kunne levere vellykkede prosjekter som når tekniske og økonomiske mål uten de overskridelser som preger mye av dagens hverdag. Vi må bort i fra tilfeldighetene som i dag får råde.

* Implementere systematisk kompetanseheving i bransjen. Hvert prosjekt er unikt – kompetanse blir den viktigste ressursen. Det finnes ikke maskiner eller roboter som kan levere byggeprosjekt, den menneskelige faktoren er og vil være betydelig.

For bygge- og anleggsbransjen vil det være et stort potensial for landet vårt om vi skulle vinne den internasjonale konkurransen om å få arrangere Vinter OL i 2022. Det er viktig at vi ser framover – og planlegger for en tid der mye vil skje og der vi vil møte internasjonal konkurranse. La oss bruke OL til å sette i verk noen av de tiltakene som vi vil trenge for å skape en konkurransekraftig bygge- og anleggsnæring i Norge.