Økt energibruk i kommunene

Energibruken i kommunene steg med 5,5 prosent til 225 TWh fra 2006 til 2007. Økningen var spesielt stor innenfor energisektorene. Holder man energisektorene utenfor, var økningen om lag 2 prosent i denne perioden.

Økningen i energibruken innenfor energisektorene skyldes i stor grad oppstarten av LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest kommune. Oppstartsproblemer ved dette anlegget bidro til betydelig fakling av naturgass, melder SSB.

Det var også en relativt stor økning i energibruk til transportformål i norske kommuner. Fra 2006 til 2007 steg dette forbruket med totalt 4,4 prosent., noe som delvis kan forklares av økt økonomisk aktivitet. Ser man på stasjonær energibruk, var det økning i elektrisitetsforbruket og nedgang i forbruket av fyringsoljer. Dette har blant annet sammenheng med lavere strømpriser og høyere priser på fyringsolje, noe som gjorde det mer lønnsomt å gå over fra olje til elektrisitet.

Økt strømforbruk i husholdninger
Husholdningene brukte nær 45 TWh energi til stasjonære formål i 2007. Av dette var om lag 78 prosent elektrisitet, 6 prosent fossilt brensel og 17 prosent biobrensel. I 58 kommuner ble mer enn 80 prosent av husholdningenes energibehov dekket av elektrisitet i 2007. I 2006 var dette tilfelle i 48 kommuner. Stavanger og Bærum var de kommunene som hadde størst andel strømbruk i husholdningene, med nesten 90 prosent. Dette er landets fjerde og femte mest folkerike kommuner, med henholdsvis 117 000 og 107 000 innbyggere i 2007. Elandelen i de tre største kommunene, Oslo, Bergen og Trondheim, var om lag 84 prosent. Mer bruk av fjernvarme i disse kommunene, der mye av energien kommer fra avfall, bidrar til at elandelen her er noe lavere.

Lavest energibruk per innbygger i Oslo
Ser man på stasjonær energibruk i husholdninger per innbygger i Norge, var denne 9,5 MWh i gjennomsnitt i 2007. Fylkesvise gjennomsnittstall viser at det spesifikke energibruket var lavest i Oslo, med 8,5 MWh per innbygger, og Akershus og Rogaland med 8,6 MWh. Høyest var det i Finnmark med 12,5 MWh og Oppland med 11,9 MWh per innbygger. Forskjeller i temperatur, boligtyper og størrelsen på oppvarmet areal i husholdninger per innbygger er noe av forklaringen på disse forskjellene.

Lavest totalt energibruk på Utsira
Utsira kommune er landets minste kommune, med 214 innbyggere i 2007. Her var også den totale energibruken lavest - 6,7 GWh. Av landets 430 kommuner i 2007 sto de 10 kommunene med størst energibruk for 30 prosent av Norges totale energibruk, mens de 30 kommunene med størst energibruk sto for 54 prosent.

Strømforbruket i hytter og fritidshus øker
Strømforbruket i hytter og fritidshus økte med over 6 prosent både i 2006 og 2007. Forbruk i hytter og fritidshus utgjør imidlertid fortsatt en liten andel av totalen. Av det totale elektrisitetsforbruket i kommunene på 116 TWh i 2007, gikk 2,8 TWh til hytter og fritidshus. Det utgjør 2,4 prosent av det totale strømforbruket. I 33 kommuner ble mer enn 25 prosent av elektrisiteten brukt til hytter og fritidshus.