Offentlige innkjøp: Enklere og bedre for konkurransen

- Innkjøpskonkurranse bør løftes frem som det viktigste prinsippet i regelverket, og innkjøpere bør få større fleksibilitet i prosessen.

Dette kommer frem i Konkurransetilsynets høring til forslagene Forenklingsutvalget har fremsatt.

Konkurransetilsynet mener at det er betydelig større potensiale for forenkling av innkjøpsregelverket enn det Forenklingsutvalget foreslår.

– Konkurransetilsynets forslag til ytterligere forenkling er å etablere et minimumsregelverk under EUs terskelverdier der det viktigste prinsippet er konkurranse, og hvor det blir opp til oppdragsgiver å vurdere hvordan dette best kan oppnås, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

For innkjøp mellom 100.000 kroner og 500.000 kroner bør det kun gjelde et dokumentasjonskrav og en anbefaling om å konkurranseutsette til flere leverandører.

– Den viktigste forenklingen er at regelverket blir utformet slik at det gir større fleksibilitet i innkjøpsprosessen. Offentlige innkjøperne må selv ta ansvar for å gjøre gode innkjøp, og da må ikke regelverket være et byråkratisk minefelt, sier Meyer.

Samtidig foreslår Konkurransetilsynet i høringsuttalelsen at kontrakter med en anslått verdi under 100.000 kroner unntas fra anskaffelsesverket. For innkjøp over 500.000 og under EØS-terskelverdiene gjelder et krav om å bruke konkurranse.

Minimumsregelverket Konkurransetilsynet foreslår vil særlig styrke små og mellomstore bedrifters muligheter til å delta i offentlige anbudskonkurranser.

– Et detaljert, komplisert og formalistisk regelverk er spesielt en barriere for små og mellomstore bedrifters muligheter til å konkurrere. En betydelig forenkling av regelverket er et nøkkelord for å tilrettelegge for økt konkurranse om kontrakter og vil gi mer effektiv bruk av offentlige ressurser, sier direktør for eksterne relasjoner Kjell Jostein Sunnevåg.