Offentlige anskaffelser – et system under stadig utvikling

StedOslo, Norge
ArrangørTFSK og NBEF
Fra02.12.2014
Til03.12.2014
TidspunktTirsdag kl 9.00 - onsdag kl 16.30

Målgruppe:
Kurset er utformet med tanke på alle som er involvert i det offentliges innkjøp av varer og tjenester, og inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Dette gjelder enten de er ansatte eller engasjerte av kommuner, staten eller offentligrettslige foretak. På samme måte er kurset rettet inn mot alle de som på leverandørsiden deltar i utarbeidelsen av tilbud og er med under gjennomføringen av konkurransen.

Forelesere:
Professor dr juris Lasse Simonsen

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

Advokat Arne Scott og partner i Pacta Advokatfirma AS

Arne Scott er advokat i Pacta advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg, og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR.

Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Kursomtale:
Hvis ønskelig kan TFS på vegne av Advokatforeningens medlemmer, sende inn kursdokumentasjon og deltakerliste for godkjenning av kurstimer.

I dette kurset vil vi sette fokus på:

• En grundig forståelse av hva anskaffelsesreglene går ut på

• Den praktiske anvendelsen av reglene

• Forskriftens inndeling og oppbygging

• Oversikt over de ulike anskaffelsesmodellene

• Hvilke krav som stilles til oppdragsgiver

• De krav som stilles til leverandørene

EU har vedtatt to nye anskaffelsesdirektiver til erstatning for de to direktivene som er gjennomført i hhv. forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. I tillegg har EU vedtatt et nytt direktiv om konsesjonskontrakter. Hovedformålet med revisjonsprosessen har fra EUs side vært å bidra til forenkling av regelverket og mer rettslig klarhet. De nye direktivene innebærer at Norge må utarbeide nye regler for «EU-anskaffelsene» (Anskaffelsesforskriftens del III og forsyningsforskriften). Gjennomføringsfrist er 18. april 2016.

I Norge har et eget utvalg vurdert om det er behov for å gjøre endringer i de nasjonale reglene for offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriftens del I og II). Utvalget avga sin innstilling 10. juni 2014 i NOU 2014:4.

Kurset vil ha hovedfokus på dagens regler, som i all hovedsak også vil være fremtidens regler. Kunnskap om dagens regler vil altså ikke «gå ut på dato» når de nye reglene blir vedtatt. Det er imidlertid interessant å se hvilke endringer vi kan forvente, og vi vil derfor, parallelt med gjennomgangen av dagens regler, belyse noen av de sentrale nyskapningene i fremtidens regelverk.

Begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på.

Påmeldingsfrist: 4. november

Program og påmelding